Get Prof

Sursa lex.justice.md

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 697 от  22.08.2014

об утверждении Положения об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

Опубликован : 29.08.2014 в Monitorul Oficial Nr. 256-260     статья № : 745

 В целях выполнения положений статей 151, 88 и 92 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить Положение об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника,а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы (прилагается).
    2. Настоящее Постановление вступает в действие с 1 сентября 2014 г.
    3. Признать утратившими силу Постановление  Правительства № 10 от 19 января 2010 г. «Об утверждении Положения об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, и бланков, подтверждающих удержание подоходного налога у источника выплаты» (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 11-12, ст.53), с последующими изменениями.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                              Юрие ЛЯНКЭ
министр финансов                                              Анатол АРАПУ

    № 697. Кишинэу, 22 августа 2014 г.

Скачать все приложения архивомDownload-o   

 

 

      Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte  plăți efectuate de către patron în folosul angajatului 

precum și din plățile achitate în folosul persoanelor  fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciileprestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

   Приложение № 1

 к Положению об удержании подоходного налога с заработнойплаты и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

 

                   Forma/Форма                     IRV14                                         

 

 

DAREA DE SEAMĂ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta

ОТЧЕТ

о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге,

                                               удержанном из этого дохода

 

Perioada fiscală ________________

                                             Налоговый период

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего использования ГНС

 Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

 

Denumirea contribuabilului _____________________

Наименование налогоплательщика

Data prezentării________________________________

Дата представления

 

Codul genului principal de activitate   ______________

Код  основного вида деятельности

Cod
Код

Tipul sursei de venit
Вид источника дохода

Codul
sursei
de venit

Код
источника
дохода

Venitul
calculat şi
îndreptat
spre achitare,

(lei)
Доход,
начисленный и
направленный
на выплату
(в леях)

Impozitul
pe venit
reţinut,
(lei)

Удержан-ный
подоход-ный
налог
(в леях)

           

 

1

2

3

4

5

11

Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal
Заработная плата, ст.88 Налогового кодекса

SAL

   

11a

Plăţi salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997
Заработная плата, ст.24 ч.(21) Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997 г.

SAL a)

   

21

Dobînzi, art.89 din Codul fiscal
Процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса

DOB

   

31

Veniturile din care se reţine impozit, art. 90 din Codul fiscal
Доходы, из которых удерживается налог,  ст.90 Налогового кодекса

SER

   
 

Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art.901 din Codul fiscal
Доходы, из которых производится окончательное удержание налога, ст.901 Налогового кодекса

41

- veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole
- доходы, полученные физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель

FOL

   

42

- dividendele

 дивиденды

DIV a)

   

43

- suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social
- выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в уставном капитале

RCS а)

   

44

- royalty achitate în folosul persoanelor fizice

-роялти, выплаченные в пользу физических лиц

ROY

   

45

- cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la companiile promoţionale şi/sau din loterii
- выигрыши от азартных игр, за исключением выигрышей от рекламных компаний и/или лотерей

NOR

   

46

- cîştigurile de la companiile promoţionale şi loterii
- выигрыши от рекламных кампаний и лотерей

PUB

   

47

- plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea, aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural

- выплаты, осуществленные в пользу физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде, включая плоды грецкого ореха и производную продукцию, и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за исключением натурального молока

LIV

   
 

Veniturile nerezidentului, art.91 din Codul fiscal
Доходы нерезидента, ст.91 Налогового кодекса

51

- plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art. 901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal

-  платежи, направленные на выплату нерезиденту, соответствующие доходам, предусмотренным в ст. 71, за исключением дивидендов и сумм, указанных в подабзаце третьем части (31) ст. 901

 

PLT

   

52

- dividendele achitate în folosul nerezidentului
- дивиденды, выплаченные в пользу нерезидента

DIV b)

   

53

- suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social
-  выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в уставном капитале

RCS b)

   

61

Alte venituri

Другие доходы

ALT

   

71

TOTAL
ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ

X

   

   

Suma de control/Контрольная сумма _________________________________________________________

(col.5 codul 71 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46+ codul 47))
(гр.5 код 71 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46+ код 47))

 

Conducător/Руководитель ________________

(semnătura/подпись)

 L.Ş./М.П.

Contabil-şef/Главный бухгалтер ________________

(semnăturа/подпись)

 

Anexă

 la forma IRV14

                                                                                                      

  Приложение

                                                                                                       к форме IRV14

 

ANEXA LA DAREA DE SEAMĂ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut

din acesta, repartizat pe subdiviziuni

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном

из этого дохода, распределенном по подразделениям

 

Codul fiscal/Фискальный код _____________________________

Denumirea

contribuabilului/ __________________________________________

Наименование налогоплательщика

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul
sub-
divi-
ziunii

/
Код
под-
раз-
деле-
ния

Codul
loca-
lităţii

/
Код
мест-
ности

Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, lei
Сумма подоходного налога, удержанного за декларируемый период (в леях)

TO-TAL, lei
ВСЕ-ГО

(в леях)

SAL

SAL a)

DOB

SER

FOL

DIV

a)

RCS

a)

ROY

NOR

PUB

LIV

PLT

DIV

b)

RCS b)

ALT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
 

TOTAL
ВСЕГО

                               

Notă/Примечание:

Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini.

Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

Conducător/Руководитель ____________________________

 

Contabil-şef/Главный бухгалтер _______________________

 

L.Ş. / М.П.

                                       

Anexa nr.2

 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul

 angajatului precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru   serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

                     Приложение № 2 

к Положениюобудержанииподоходногоналога с заработной платы и других выплат, осуществленны  работодателем  в пользу работника

а также выплат в пользу  физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую  деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

Forma/Форма IALS14

 

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего использования ГНС

 

NOTA DE INFORMARE

 

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din  alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

 

                                               ИНФОРМАЦИЯ

 

о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников,  а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

Codul genului principal de    activitate___________

Код основного вида деятельности                                     

Numărul de înscrieri ____________

Количество записей

Data prezentării ____________________________

Дата представления

 

                                

 


Nr. d/o
№ п/п

Codul
fiscal
al anga-
jatului sau al altui bene-ficiar-rezident

Фис-
кальный
код работ-
ника либо иного получ-ателя-рези-дента

Numele şi prenu-mele angaja-tului sau al altui  
bene-ficiar

Фамилия и имя работ-ника либо иного полу-чателя-рези-дента

Codul
fiscal al
soţului
(soţiei) anga-jatului*

/
Фискаль-ный код
супруга
(супруги)
работ-ника*

Codul sursei de venit

Код источ-ника дохода

Suma  totală a
venitului
îndreptat
spre achitare
în perioada
fiscală,

( lei)

Общая сумма
дохода, направле-нная на выплату в
отчетном периоде
(в леях)

Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achi-tare**

Коли-чество месяцев, в которых доход был направлен на выпла-ту**

Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii,( lei)
Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений
(в леях)

Suma totală a
scutirilor acordate în
perioada fiscală
curentă, ( lei)
(col.8+9+

10+11+12
+13+14)

Общая сумма
освобож-дений,
предос-тавле-нных в отчетном налоговом
году (в леях)
(гр.8+9+10
+11+12+

13+14)

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal,( lei)
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса (в леях)

Suma

impozitului
    pe venit
reţinut (lei)

    Сумма
удержанного
       налога
    (в леях)

A

P

M

S

Sm

N

H

Prime de
asigurare
obliga-torie de
asistenţă medicală


Взносы обяза-
тельного
медицинс-кого
страхо-вания

Contri-buţia
individuală de asigurări
sociale de stat  obligatorii
Индиви-дуальный
взнос обязатель-ного государстве-нного социального

страхования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
   

TOTAL ИТОГО

   

X

                     

 

Suma de control _______________________________________

 

Контрольная сумма                                                                                (Suma totală pe notă, col.18)
                                                                                                                                                                               (Итого по Информации, гр.18)

 

                                                                                                                                                                                          

 

Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini./Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)./Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).

 

** Col. 7 se completează  în cazul achitării salariului./Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы

 

Conducător/Руководитель ____________________________

 

Contabil-şef/Главный бухгалтер _______________________

 

           L.Ş. / М.П.

 

Anexă

 la forma IALS14

                                                                                                                                                                               Приложение

                                                                                                                                                                          к форме IALS14

 

Informaţia privind persoanele întreţinute

 

Информация об иждивенцах 

Nr. d/o*

№п/п

Codul fiscal al angajatului

Фискальный код работника

Codul fiscal al persoanelor întreţinute

Фискальный код иждивенца

1

2

3

     
     
     
     
     
     

 * Numărul de ordine al angajatului  în anexă urmează să corespundă numărului de ordine a acestuia din nota de informare IALS14.

 Порядковый номер работника в приложении должен соответствовать его порядковому номеру согласно Информации IALS14

          În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri  pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul de ordine  şi codul fiscal al angajatului ) se repetă pentru fiecare persoană întreţinută.

          В случае, если работник затребовал два или более освобождений на иждивенцев, данные, отраженные в гр. 1 и 2 приложения (порядковый номер и фискальный код работника), повторяются для каждого иждив

                                                                                                   Anexa nr.3
 Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu
 și din alte plăți efectuate de către patron în folosulangajatului precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

         Приложение № 3
 к Положению об удержанииподоходногоналога  с заработнойплаты и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу   физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги  и/или выполняющих работы

Forma/Форма INR14

NOTA DE INFORMARE
 
privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente

ИНФОРМАЦИЯ 
о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченного нерезидентам

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего использования ГНС

 

Codul fiscal ______________________________

Фискальный код

Denumirea contribuabilului __________

Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat __________________

Государственная налоговая инспекция

Perioada fiscală _______________________

Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)___________________

Код местности (КАТЕМ)

Data prezentării _______________________

Дата представления

Codul genului principal de activitate___________

Код основного вида деятельности

Numărul de înscrieri ____________________

оличество записей

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты

Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты

Tipul persoanei (JUR sau FIZ)
Категория лица (JUR или FIZ)

Denumirea ţării
Наименование страны

Adresa juridică sau a domiciliului beneficiarului plăţii
Юридический адрес или адрес постоянного местожительства получателя выплаты

Codul sursei de venit
Код источника дохода

Suma venitului îndreptat spre achitare, (lei)
Сумма дохода
, направленная на выплату
(в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

TOTAL ИТОГО

   

 

Suma de control _______________________________________

Контрольная сумма

(Suma totală pe notă, col.9)
(Итого по
информации, гр.9)

Anexa nr.4

 

la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit

 

din salariu și din alte plăți efectuate de către patron

 

în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul

 

persoanelorfizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru

 

serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

                                                                                     

 

                                                                                  

 

NOTA EXPLICATIVĂ

 

privind completarea anexelor nr.1, 2 şi 3

 

 

 

1. În dările de seamă (anexele nr.1, 2 şi 3) se reflectă:

 

în rubrica „Codul fiscal” – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

 

în rubrica „Denumirea contribuabilului” – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

 

în rubrica „Inspectoratul Fiscal de Stat” – denumirea organului fiscal la care se prezintă darea de seamă (nota de informare). Darea de seamă (nota de informare) se prezintă la organul fiscal în a cărui rază se deserveşte contribuabilul;

 

în rubrica „Perioada fiscală” – perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă respectivă. Rubrica data se completează sub formă de cod cu următorul format:

 

 

 

P/NN/AAAA,

 

unde:

 

P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valorile „L” – pentru perioada fiscală lunară şi „A” – pentru perioada fiscală respectivă (art.121 din Codul fiscal);

 

NN – indică numărul de luni pentru perioada lunară (L): de la 1 pînă la 12;

 

AAAA – indică anul gestionar;

 

în rubrica „Codul localităţii (CUATM)” – codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din
3 septembrie 2003;

 

în rubrica „Data prezentării” – data la care a fost prezentată darea de seamă respectivă;

 

în rubrica „Numărul de înscrieri” – numărul total de înscrieri incluse în nota de informare, fără a lua în calcul informaţia de la rîndul „Total”;

 

în rubrica „Codul genului principal de activitate” – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre.

 

Darea de seamă (nota de informare) se prezintă de către întreprindere organului fiscal teritorial în a cărui rază se deserveşte aceasta, dar nu de către subdiviziunile acesteia.

 

2. În darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament,) se completează următorii indicatori:

 

în coloana 4 – suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în luna gestionară (suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi fără deducerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii);

 

în coloana 5 – suma impozitului pe venit reţinut din suma venitului indicat în coloana 4;

 

la codul 11 „Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal” – inclusiv veniturile specificate la art.71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art.88 din Codul fiscal;

 

la codul 11a „Plăţi salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII” – venitul impozabil lunar, a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, care corespunde activităţilor din anexa nr.1 la Legea nr. 1164-XIII, precum şi impozitul reţinut din acest venit;

 

la codul 61 „Alte venituri” –suma veniturilor nespecificate la alte poziţii.

 

În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.

 

3. În anexa la darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta, repartizat pe  subdiviziuni, se reflectă următorii indicatori:

 

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, care se indică cumulativ pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini;

 

în coloana 2 – codul subdiviziunii atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat (conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.491);

 

în coloana 3 – codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova, elaborat în conformitate cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările şi completările ulterioare;

 

în coloanele 4-18 – suma impozitului pe venit reţinut în luna gestionară (pentru fiecare subdiviziune separat) aferentă codului sursei de venit respectiv din darea de seamă;

 

în coloana 19 – totalul pentru fiecare subdiviziune.

 

4. În nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14,conform anexei nr.2 la prezentul Regulament) se indică:

 

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată nota, indiferent de numărul de pagini;

 

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;

 

în coloana 3 – numele şi prenumele angajatului;

 

în coloana 4 – codul fiscal al soţului (soţiei) (se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie));

 

în coloana 5 – codul sursei de venit, preluat din darea de seamă IRV14 (col.3);

 

în coloana 6 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent;

 

în coloana 7 – numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare (se completează numai în cazul achitării salariului);

 

în coloana 8 - (A) – suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune, art.24 alin.(11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;

 

în coloana 9 – (P) – suma scutirii personale, art.33 alin.(1) din Codul fiscal;

 

în coloana 10 – (M) – suma scutirii majore, art.33 alin.(2) din Codul fiscal;

 

în coloana 11 – (S) – suma scutirii acordate soţului (soţiei), art.34 alin.(1) din Codul fiscal;

 

în coloana 12 – (Sm) – suma scutirii majore acordată soţiei (soţului), art.34 alin.(2) din Codul fiscal;

 

în coloana 13 – (N) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie, art.35 din Codul fiscal;

 

în coloana 14 – (H) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie, art.35 din Codul fiscal;

 

în coloana 15 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;

 

în coloana 16 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală permisă deducerii, art.36 alin.(6) din Codul fiscal;

 

în coloana 17 – suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii, art.36 alin.(7) din Codul fiscal;

 

în coloana 18 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată, care se determină în modul următor:

 

сol.18 = col.6 – col.15 – col.16 – col.17.

 

5. În anexa „Informaţia privind persoanele întreţinute” se indică:

 

în coloana 1 – numărul de ordine a angajatului, care trebuie să corespundă numărului de ordine a acestuia, conform notei de informare IALS14.

 

În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri  pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul de ordine  şi codul fiscal al angajatului ) se repetă pentru fiecare persoana întreţinută;

 

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;

 

în coloana 3  – codul fiscal al persoanei întreţinute.

 

6. În nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14, conformanexei nr.3 la prezentul Regulament) se indică:

 

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată nota, indiferent de numărul de pagini;

 

în coloana 2 – codul fiscal al beneficiarului plăţii;

 

în coloana 3 – denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;

 

în coloana 4 – tipul persoanei (care poate fi doar JUR sau FIZ);

 

în coloana 5 – denumirea ţării;

 

în coloana 6 – adresa juridică sau domiciliul beneficiarului plăţii;

 

în coloana 7 – codul sursei de venit preluat din darea de seamă IRV14 (col.3);

 

în coloana 8 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;

 

în coloana 9 – suma impozitului pe venit reţinut în perioada fiscală respectivă.

 

7. Totalul din coloanele „Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IRV14).

 

8. Corectarea erorilor în informaţia prezentată către organul fiscal se efectuează în conformitate cu Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 194 din 29 octombrie 2004.

 

În cazul depistării unor greşeli după prezentarea notelor de informare  IALS14 şi INR14, contribuabil are dreptul să prezinte o informaţie suplimentară. În informaţia suplimentară se indică numai rîndurile în care au fost corectate greşelile, urmărind ca numărul de ordin al rîndului din nota de informare în care a fost depistată greşeala să coincidă cu numărul de ordin al rîndului din nota de informare corectată.

 

 

Anexa nr.5 
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului 
pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

 Приложение № 5
к Положению об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат,
осуществленных работодателем 
в пользу работника а также выплат в пользу физических лиц,
не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, предоставляющихуслуги и/или выполняющих работы 

 Atenţie!                                                                                         Внимание!

   Conform prevederilor art. 83 din Codul fiscal,                                  В соответствии с положениями ст. 83

termenul prezentării declaraţiei cu privire la impozitul              Налогового кодекса, сроком представления

pe venit este 25 martie a anului următor anului fiscal                 Декларации о подоходном налоге является

                                de gestiune                                                             25 марта года, следующего за отчетным

                                                                                                                                     налоговымгодом

 

INFORMAŢIA
nr. ____ din “____”_____________20____  
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice)  
şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri 
ИНФОРМАЦИЯ 
№ ____ от “____”_____________20____  
о доходах, начисленных и выплаченных в пользу физического (юридического)  
лица, и о подоходном налоге, удержанном из этих доходов

 

 Prin prezenta/Настоящим, ___________________________________________________________________
                                           (denumirea persoanei responsabile de reţinerea impozitului, codul fiscal)
                                         
(наименование лица, ответственного за удержание налога, фискальный код)

 

se confirmă că/подтверждает, что
  _______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic în folosul căruia a fost efectuată plata şi codul fiscal) 
(фамилия и имя физического лица или наименование экономического агента, в пользу которого была произведена выплата, и фискальный код)

pe parcursul anului 20____ i-au fost achitate venituri sub formă de:
в течение 20____ года были выплачены доходы в виде:

 

Codul sursei de venit
Код источника дохода

Suma venitului îndreptată spre achitare, lei
Сумма дохода, направленного на выплату (в леях)

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal, lei
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса (в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, lei
Сумма удержанного подоходного налога (в леях)

primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
взносы обязательного медицинского страхования

contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii
индивидуальный взнос обязательного государственного социального страхования

1

2

3

4

5

         
         
         

 

Conducătorul/Руководитель

_________________________
(numele, prenumele)
(фамилия, имя)

_____________________
(semnătura)
(подпись)

Contabil-şef/Главный бухгалтер

_________________________
(numele, prenumele)
(фамилия, имя)

_____________________
(semnătura)
(подпись)

 

Notă/Примечания:

În prezenta informaţie se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal.

Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmînat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plăţile.

* Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

В настоящей информации указываются доходы, полученные в соответствии со ст.88, 89, 90 и 91 Налогового кодекса.

У лица, обязанного представить информацию, должно остаться подтверждение о том, что данная информация отправлена или вручена лицу, в пользу которого произведена выплата.

* код источника дохода, указанный в данной графе, должен соответствовать коду источника доходов, указанного в информации за соответствующий налоговый период.

Anexa nr.6 
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

      CEREREA 
angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit 
reţinut din salariu pe anul ________

PARTEA I. Se completează de către angajat

Numele, prenumele ________________________________________________________________
Codul fiscal _______________________________________________________________________
Domiciliu _________________________________________________________________________

SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI: 

 

P

Scutirea personală

 

M

Scutirea personală majorată

 

S

Scutirea pentru soţ/soţie

 

Sm

Scutirea pentru soţ/soţie majorată

 

Nx

Scutirea pentru persoana întreţinută, cu excepţia persoanelor întreţinute-invalizi din copilărie                     

Numărul persoanelor întreţinute

 

Hx

Scutirea pentru persoana întreţinută-invalid din copilărie

 

          În pătrăţelul scutirii alese se pune semnul „v”.

Informaţia despre soţ (soţie):
                        Numele, prenumele _______________________________________________ 
                       Codul fiscal ______________________________________________________
                       Domiciliu _­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

Informaţia desprele persoane întreţinute

Numele, prenumele

Codul fiscal

   
   
   

În tabelul ce urmează se indică documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexează la cerere.

Denumirea
documentului

Denumirea organizaţiei
care a eliberat documentul

Seria, numărul şi data eliberării
documentului

     
     
     
     

 

                           ______________________

                                                                       (data)

____________________

(semnătura)

PARTEA II. Se completează de către patron

Denumirea patronului___________________________________________________________

Codul fiscal ___________________________________________________________________

 

Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii care corespunde categoriei scutirilor ________ sînt verificate.
Cererea este înregistrată în registru sub numărul ______________________________________

______________________  

                       (data)

                           ____________________

                                                 (semnătura)

Se înmînează persoanei care a depus cererea

 

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.

Denumirea patronului __________________________________________________________

Codul fiscal __________________________________________________________________

Numele, prenumele persoanei care a depus cererea ___________________________________

Codul fiscal al persoanei care a depus cererea _______________________________________

Suma totală a scutirilor cerute _________________________________________________ lei

                                                                                                                          (scris cu litere)

Categoria scutirii acordate ______________________________________________________

___________________

               (data)

                  _________________

                                  (semnătura)

        Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului,  precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

             Приложение № 7
к Положению об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу  работника а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

 

CONFIRMAREA
transmiterii scutirii personale către soţ (soţie)
pentru anul ________________

 

Подтверждение
передачи личного освобождения супругу/супруге
за ____________ год

 

    

Prin prezenta, subsemnata (ul),________________________________________
Настоящим я,                                       (numele, prenumele/фамилия, имя)

_______________________________________________ transmit
       (codul fiscal/фискальнныи код)                                        передаю

scutirea mea personală soţului  (soţiei)______________________________________________
_________________________________________________________________________________
свое личное освобождение супругу/супруге                         (numele, prenumele/фамилия, имя)

___________________________________________________ .
                      (codul fiscal фискальныйкод)

Confirm că nu voi utiliza scutirea mea personală pe parcursul perioadei menţionate.
Подтверждаю, что не буду пользоваться своим личным освобождением в течение указанного периода

Data   ________________                                     Semnătura ________________
Дата                                                                   Подпись

                                                                                                                                                         Anexa nr.8 
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului,
precum și din plățile achitate în 
folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 Model

FIŞA PERSONALĂ
de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron
în folosul angajatului pe anul ___________, precum şi a impozitului pe venit
reţinut din aceste plăţi

1. Date generale privind patronul

1.1. Denumirea patronului

 

1.2. Codul fiscal al patronului

 

1.3. Denumirea patronului reorganizat

 

1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat

 

2. Date generale privind angajatul

2.1. Numele şi prenumele

 

2.2. Codul fiscal

 

2.3. Domiciliul

 

2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei)

 

2.5. Data angajării la serviciu

 

2.6. Data concedierii din serviciu

 

2.7. Data restabilirii la serviciu

 

3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent

3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent

 

3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent

 

3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent

 

3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului şi al restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată

 

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent

Data prezentării cererii privind acordarea scutirii

           

Suma scutirii

 

5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent

Lunile anului fiscal

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

scutirea nefolosită în anul precedent

scutirea pentru prima lună a anului curent

total

Suma lunară a scutirilor

                           

6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent

7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent

7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent

 

7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent

 

7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent care urmează a fi trecute în contul scutirilor anului viitor

 
                                   

Data

efectuării

plăţii în

folosul

angaja-tului

Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului

Nu-
mă-
rul
de
luni

Suma scuti-
rilor

Suma venitului cumula-tiv de la care se deter-mină primele de asigu-rare obliga-torie de asistenţă medica-lă

Primele de asigu-rare obliga-torie de asistenţă medica-lă

Suma venitului cumulativ de la care se deter-mină contribu-ţiile individu-ale de asigurări sociale de stat obligato-rii

Contri-buţiile indivi-duale de asigu-rări sociale de stat obliga-torii

Veni-tul impo-
zabil

Impozi-tul calculat din venitul impo-
zabil

Impozi-tul

pe venit

aferent

reţine-rii/

restitu-irii

(+/-)

cu-
rentă

cumu-lativ de la înce-putul peri-oadei fiscale

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNDRUMARUL DE COMPLETARE A FIŞEI PERSONALE

Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi se completează de către patron pentru fiecare angajat. În ea se duce evidenţa veniturilor sub formă de salariu (inclusiv prime, facilităţi etc.) îndreptate spre achitare angajatului, se calculează şi se duce evidenţa impozitului pe venit reţinut din aceste venituri. Fişa personală se întocmeşte anual, de la începutul fiecărui an fiscal sau, în cazul în care angajatul s-a angajat la serviciu pe parcursul anului fiscal, de la data angajării.

 

Nr. pct.

Modul de completare

Se indică:

1.1.

Denumirea completă a patronului

1.2.

Codul fiscal al patronului

1.3.

Denumirea patronului reorganizat, adică a întreprinderii (instituţiei, organizaţiei etc.) căreia, în rezultatul reorganizării, i-au fost acordate toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii (instituţiei, organizaţii etc.) supuse reorganizării

1.4.

Codul fiscal al patronului reorganizat

2.1.

Numele şi prenumele angajatului

2.2.

Codul fiscal al angajatului

2.3.

Domiciliul permanent al angajatului

2.4.

Codul fiscal al soţului (soţiei) (Acest rînd se completează numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie))

2.5.

Data angajării angajatului la serviciu (Dacă angajatul se consideră angajat din anul precedent, se înscrie data de 1 ianuarie, iar dacă acesta s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent – data angajării)

2.6.

Data concedierii angajatului

2.7.

Data restabilirii la serviciu a angajatului (Acest rînd se completează numai în cazul restabilirii la serviciu, în baza hotărîrii instanţei de judecată, a angajatului care a fost concediat nelegitim)

3.1.

Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent, care reprezintă diferenţa dintre indicatorii ultimei înscrieri din col.8.5 şi 8.3 din fişa personală a angajatului pe anul precedent

3.2.

Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent, care reprezintă datoria neachitată faţă de salariat la sfîrşitul anului precedent

3.3.

Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute, în baza cererii angajatului, în anul curent, care se determină în următorul mod: dacă suma scutirilor nefolosite depăşeşte suma restanţei la plăţile salariale, scutirile se trec în mărimea ce nu depăşeşte această sumă, iar dacă suma scutirilor este mai mică decît restanţa la plăţile salariale, scutirile se trec în mărimea sumei totale a scutirilor nefolosite

3.4.

Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului restabilit ulterior la serviciu în baza hotărîrii instanţei de judecată

4.

Suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent, care se determină conform cererii salariatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu: scutirile se acordă (se anulează) începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea

5.

Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent. La transmiterea în anul curent a scutirilor nefolosite în anul precedent, precum şi a scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului restabilit ulterior la serviciu în baza hotărîrii instanţei de judecată, acestea se reflectă în prima lună a anului curent, în coloana „scutirea nefolosită în anul precedent”, iar indicatorul „total” se determină prin adunarea sumelor acestor scutiri şi a scutirilor pentru prima lună a anului gestionar

6.

Suma totală a scutirilor acordate în anul curent, care se determină ca suma datelor din pct.5

7.1.

Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent, care reprezintă diferenţa dintre indicatorii ultimei înscrieri din col.8.5 şi 8.3

7.2.

Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul curent, care reprezintă datoria neachitată faţă de salariat la sfîrşitul anului de gestiune

7.3.

Suma scutirilor nefolosite în anul curent şi trecute conform cererii angajatului în anul viitor (modul de trecere a acestor scutiri este identic celui indicat la pct.3.3)

8.1.

Data şi luna efectuării plăţii curente în folosul angajatului (În lipsa plăţilor într-o oarecare lună, se indică numai luna)

8.2.

Suma venitului îndreptat spre achitare sau a plăţii efectuate în folosul angajatului în luna curentă (Sursele neimpozabile nu se reflectă)

8.3.

Suma venitului îndreptat spre plată angajatului de la data angajării lui şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv, calculată prin metoda calculului cumulativ de la începutul anului, care se determină ca suma tuturor veniturilor din col.8.2

8.4.

Numărul de luni de la data angajării salariatului şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv:
- dacă angajatul este angajat din anul fiscal precedent, numărul de luni se determină începînd cu luna ianuarie a anului fiscal curent;

- dacă angajatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, numărul de luni se determină începînd cu luna următoare celei în care el a fost angajat

8.5.

Suma scutirilor care se acordă angajatului de la data angajării şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv, calculată prin metoda calculului cumulativ, care se determină prin sumarea scutirilor lunare corespunzătoare lunilor pe parcursul cărora salariatul se consideră angajat

8.6.

Suma venitului cumulativ de la care se determină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

8.7.

Suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală permisă deducerii conform art.36 alin.(6) din Codul fiscal, care se determină prin înmulţirea cotei primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la indicatorul indicat la col.8.6

8.8.

Suma venitului cumulativ de la care se determină contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

8.9.

Suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii conform art.36 alin.(7) din Codul fiscal, care se determină prin înmulţirea cotei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii la indicatorul indicat la col.8.8

8.10.

Suma venitului impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente inclusiv, calculat prin metoda calculului cumulativ: col.8.10 = col.8.3 – (col.8.5+ сol.8.7+ col.8.9) (În cazul în care venitul impozabil este mai mic decît zero, se înscrie „0”)

8.11.

Suma impozitului calculat din venitul impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente, indicat în col.8.10 cu repartizarea pe luni

8.12.

Suma impozitului aferent reţinerii (rambursării) din (la) plata curentă a venitului angajatului, care se determină ca diferenţa dintre indicatorii ultimei şi penultimei înscrieri din col.8.11