Get Prof

Sursa lex.justice.md

LEGE Nr. 108 

din  28.05.2015

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 265

Comunicatul_informativ_privind_legea nr_71 din 12_04_2015

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 125 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Suma accizelor achitată la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenţilor economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor.” 
    2. La punctul 4 din notele la anexa nr. 1 la titlul IV, textul „ , iar cele de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 se trec în cont la nivelul agenţilor economici care efectuează alimentarea aeronavelor” se exclude.
    Art. II. – La articolul XXVI din Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art.170), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 mai 2015, cu excepţia articolului XX, care intră în vigoare la data publicării, a articolului IV punctul 2, punctul 5, punctul 13, punctul 14, punctul 15 referitor la art. 35 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), punctul 29, punctul 30, punctul 38 referitor la art. 102 alin. (8) pct. 10), punctul 39 referitor la art. 103 alin. (1) pct. 18), punctul 48 referitor la art. 1171 alin. (21) şi (22), punctul 60 referitor la art. 164 alin. (4) lit. d), punctul 62, punctul 63, a articolului VIII punctul 1 referitor la art. 4 alin. (6), a articolului XXIII, a articolului XXIV, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2015, şi a articolului II referitor la art. 131 alin. (3) lit. a) şi c), a articolului III referitor la art. 89 alin. (11) lit. a) şi c), care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016, şi a articolului IV punctul 1 referitor la art. 5 pct. 43), punctul 3, punctul 8 referitor la art. 24 alin. (13), punctul 59 referitor la art. 134 alin. (1)  lit. e), punctul 84 referitor la art. 257 alin. (51), a articolului XXI punctul 6, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2017.”
    Art. III. – Patronii vor efectua recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru perioada de la 1 ianuarie 2015 şi pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi. Organele fiscale nu vor aplica sancţiuni fiscale pentru perioada pentru care se efectuează recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 108. Chişinău, 28 mai 2015.

Sursa lex.justice.md

LEGE Nr. 71 
din  12.04.2015

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 28.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 102-104     art Nr : 170

Comunicatul_informativ_privind_legea nr_71 din 12_04_2015

MODIFICAT
    LEGE Nr. 108 din 28.05.2015

    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament. 
    Art.I. – La articolul 10 punctul 8 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările şi completările ulterioare, prima propoziţie va avea următorul cuprins: 
    „Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală.”

Sursa lex.justice.md

 ORDIN Nr. 26 
din  04.03.2015

cu privire la  aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, 
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013

Publicat : 13.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 59-66     art Nr : 459

 
    În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi în scopul ajustării Planului general de conturi contabile la necesităţile asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare şi altor entităţi similare,
ORDON:
    Se aprobă completările la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013, conform anexei.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Anatol ARAPU

    Nr. 26. Chişinău, 4 martie 2015.

Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 26 din 4 martie 2015
COMPLETĂRILE
la Planul general de conuri contabile, aprobat prin 
Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013
    Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237 art.1534) în vederea ajustării la necesităţile asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare şi altor entităţi similare, se completează după cum urmează:
    1. În Capitolul II „NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE”:
    1) grupa 25 „INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE” se completează cu următorul cont contabil de gradul I:
    „253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen””.
    2) grupa 41 „DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG” se completează cu următoarele conturi contabile de gradul I şi II:
    „414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”; 
    4141 „Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”; 
    4142 „Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut””.
    3) grupa 51 „DATORII FINANCIARE CURENTE” se completează cu următoarele conturi contabile de gradul I şi II:
    „513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”; 
    5131 „Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”; 
    5132 „Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”.

Sursa: lex.justice.md

HOTĂRÎRE Nr. 697 
din  22.08.2014

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului 
pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul
 angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice 
care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate 
şi/sau efectuarea de lucrări
 
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 745     Data intrarii in vigoare : 01.09.2014
 

 În scopul executării prevederilor art.151, art.88 şi art.92 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări (se anexează). 
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 septembrie 2014.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11-12, art.53), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 697. Chişinău, 22 august 2014.

Citește mai departe: Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu

Sursa: mf.gov.md

I. DISPOZIŢII GENERALE

Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii.

Planul general de conturi contabile se extinde asupra entităţilor care ţin contabilitatea în partidă dublă, cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), şi instituţiilor publice.

Planul general de conturi contabile reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii.

Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole:

  1. Dispoziţii generale
  2. Nomenclatorul conturilor contabile
  3. Caracteristica şi modul de aplicare a conturilor contabile

Citește mai departe: PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE