Get Prof

Sursa: cnam.md

Lista de evidenţă nominală a persoanelor angajate 

(Formularul 2-03/l)

Descarca Formular 2-03/l (*.rar)Download-o   

INSTRUCŢIUNE DE COMPLETARE a formularului 2-03/l “Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate”

 1. Obligaţia de completare şi prezentare a Listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formular 2-03/l) (în continuare – Lista), conform art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, o are fiecare autoritate a administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice care desfaşoara activitatea de întreprinzător, notarii publici, avocaţii şi executorii judecătoreşti, care folosesc munca salariată a angajaţilor (în continuare - Angajator). 


  2. Angajatorii, odată cu angajarea primei persoane în cadrul entităţii şi ulterior la orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, prezintă Formularul, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea persoanei/ schimbările survenite. 

  3. Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste constituie o contravenţie şi se sancţioneaza conform Codului Contravenţional. 

  4. În liste vor fi incluse numai persoanele salariate încadrate de angajator prin contract individual de muncă (CIM), conform Codului muncii. 

  5. Formularul se prezintă Agenţiilor teritoriale pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe, autentificată cu ştampila Angajatorului sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, a Angajatorului/persoanei numită responsabilă de prezentarea Formularului prin ordinul Angajatorului (în continuare -persoană responsabilă). 

  6. Formularul se completeaza în limba de stat (în mod electronic în format .xls/format creat de aplicaţia Formular 2-03/1, disponibilă pe site-ul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) - www.cnam.md), se printează pe suport de hirtie în două exemplare: un exemplar al formularului ramîne la Agenţia teritorială şi unul se restituie angajatorului cu menţiunea agenţiei despre primire, care constituie drept confirmare a recepţionării formularului. 

  7. Formularul poate fi întocmit şi expediat, opţional, prin intermediul canalelor electronice, în format electronic, în regim on-line şi cu aplicarea semnăturii digitale şi drept confirmare de recepţionare este recipisa electronică. În acest caz în Formular se includ doar persoane ce deţin IDNP. Formularul cu persoanele ce nu deţin IDNP se va prezenta doar pe suport de hîrtie, în Formular separat. 

  8. Cerinţele de bază la completarea Formularului sunt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise. 

  9. La prezentarea Formularului nu se admit modificări şi corectări. În cazul în care în Formulare sunt depistate greşeli şi/sau erori semnificative, Agenţiile teritoriale sunt în drept să solicite prezentarea repetată a acestora cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzatoare. 

  10. Agenţiile teritoriale, în baza Formularului prezentat de către Angajator: 
   1) activează/dezactivează/suspendă statutul de persoană asigurată; 
   2) completează, semnează şi parafează Formularul; 
  3) restituie un exemplar de Formular semnat şi parafat persoanei responsabile a Angajatorului.

  11. Persoanele asigurate ce nu deţin polita de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (în continuare - poliţa de asigurare) din diverse motive pot obţine poliţa de asigurare la sediul Agenţiilor teritoriale sau reprezentanţii teritoriali ai acestora, adresîndu-se personal, prin intermediul reprezentanţilor legali sau a Angajatorului. 

  12. La completarea Formularului se vor respecta urmatoarele condiţii: 
  în rîndul la denumirea angajatorului - unitaţii se indică denumirea Angajatorului conform actelor de fondare; 
  în rîndul IDNO/cod fiscal se indică codul de identificare/codul fiscal al Angajatorului; 
  în coloana 1 se indică numarul de ordine al inscrierii din Formular; 
  în coloana 2 se inscrie numarul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP - 13 cifre) înscris în actul de identitate. În cazul persoanelor care renunţă la numarul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei se va indica seria şi numărul actului de identitate provizoriu; 
 în coloana 3 se introduce numele, prenumele şi patronimicul deplin al persoanei fizice, conform actelor ei de identitate; 
  în coloana 4 se indica data, luna şi anul naşterii a persoanei fizice în format ZZ.LL.AAAA; 
  în coloana 5 se indică statutul conform urmatoarelor condiţii: 
   1) cifra 1 se indică în cazul angajării la serviciu; 
   2) cifra 2 se indica în cazul eliberării de la serviciu (demisie, concediere, deces, etc.); 
  3) cifra 3 se indica în cazurile de suspendare în temei legal a activităţii Angajatorului, incorporarea în serviciul militar în termen, acordarea concediului neplatit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, somaj tehnic, suspendarea contractului individual de munca din iniţiativa salariatului cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial platit pentru ingrijirea copilului pîna la vîrsta de 3 ani şi de aflare în concediu pentru ingrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical; 
   4) cifra 4 se indică în cazul anulării situaţiilor descrise la cifra 3. 
  În coloana 6 se indică data, luna, anul atribuirii la categoria specificat în coloana 5 în format ZZ.LL.AAAA, care coincide cu data din documentaţia de evidenţă a Angajatorului; 

  În rÎndul Asiguratul a angajat_/eliberat_. /suspendat CIM la_/anulat suspendarea CIM la __ persoane se indică numărul total a persoanelor angajate/eliberate/suspendat CIM/anulat suspendarea CIM; 

  În rîndul Data prezentării se indică data, luna şi anul prezentării Formularului; 

  În rubrica ASIGURAT se indică adresa juridică a angajatorului - unităţii, numele şi prenumele Angajatorului/persoanei responsabile, telefonul de contact Angajatorului/persoanei responsabile şi se aplică semnătura olografă a Angajatorului/ persoanei responsabile, autentificată cu ştampila Angajatorului; 

  În rubrica ASIGURATORUL Compania Naţionala de Asigurări în Medicină Agenţia teritorială se indică denumirea Agenţiei teritoriale, data recepţionării Formularului, numele, prenumele persoanei, care a recepţionat Formularul, din cadrul Agenţiei teritoriale/CNAM şi se aplică semnătura şi ştampila persoanei, care a recepţionat Formularul. 

[Formularul modificat prin Ordinul CNAM nr.368-A din 19.08.2015, în vigoare din 19.08.2015]