Get Prof

Sursa: lex.justice.md

HOTĂRÎRE Nr. 697 
din  22.08.2014

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului 
pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul
 angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice 
care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate 
şi/sau efectuarea de lucrări
 
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 745     Data intrarii in vigoare : 01.09.2014
 

 În scopul executării prevederilor art.151, art.88 şi art.92 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări (se anexează). 
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 septembrie 2014.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11-12, art.53), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 697. Chişinău, 22 august 2014.

Aprobat
la Hotărîrea Guvernului nr.697
din 22 august 2014

 

REGULAMENTUL
cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte
plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și 
din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică 
activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau 
efectuarea de lucrări

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

    1.Obiectivul Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului,precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări(în continuare –Regulament) constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului,precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrăriîn conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

     2. Subiecţi ai impunerii la sursa de plată, conform art. 88 din Codul fiscal, sînt:

    1)  angajaţii care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie în schimbul unui salariu, pe bază de contract individual de muncă;

    2)  persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări.

    3.Obiect al impunerii este:

    1)  pentru angajaţi– venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile), exceptînd scutirile şi deducerile la care au dreptul angajaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate la art.18 din Codul fiscal;

    2)  pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări– venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptînd deducerile la care au dreptul acestea.

    4.Patronul care plăteşte angajatului salariu (inclusiv prime şi facilităţi) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deducerile la care are dreptul acesta, să reţină din aceste plăţi și să transfere la buget un impozit conform modului stabilit.

    5. Agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, care corespunde activităţilor din anexa nr.1 la Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, la achitarea salariului angajaţilor care activează conform specialităţilor indicate în anexa nr.2 la legea menţionată, calculează şi reţin impozitul pe venit în modul stabilit la art.24 alin.(21) din legea menționată.

    6.Impozitul pe venit se reţine din veniturile angajaţilor calculate şi îndreptate spre achitare sub orice formă: salarii, sporuri la salariu, prime (inclusiv cu ocazia jubileelor, sărbătorilor etc.), recompense, onorarii, comisioane, ajutoare materiale şi alte achitări în folosul angajatului, cu excepţia surselor de venit calificate ca neimpozabile de legislaţia fiscală.

Capitolul II

FACILITĂŢILE ACORDATE DE PATRON

    7.Facilităţile acordate de patron care reprezintă surse de venit impozabile sînt expuse la art.19 din Codul fiscal.

    8.În componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron se includ:

    1) plăţile acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale şi plăţile în favoarea angajatului efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.

    Ca plăţi acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale sînt considerate plăţile pentru tratamentul angajatului, soției (soțului) acestuia (acesteia) sau a rudei sale, întreţinerea copiilor angajatului într-o instituţie preşcolară sau şcolară, compensarea cheltuielilor pentru procurarea sau întreţinerea de către angajator a locuinţei, automobilului și a altor bunuri ale acestuia etc.

    Nu se consideră facilităţi acordate angajatului cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014;

    2) suma anulată a datoriei angajatului faţă de patron.

    La aceste venituri se atribuie anularea sumelor nerambursate de angajat ale creditelor sau împrumuturilor, a dobînzilor pentru credite şi împrumuturi, precum şi a altor datorii ale angajatului;

    3) suma plătită suplimentar de către patron la orice plată a angajatului pentru locuinţa acordată de către patron;

    4) suma dobînzii obţinută ca rezultat al depăşirii ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilite de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune faţă de rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către patron angajatului, în funcţie de termenul lor de acordare.

    Pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani, rata dobînzii stabilită de Banca Naţională a Moldovei reprezintă rata dobînzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, iar pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani – rata dobînzii la creditele pe termen lung.

    Venitul de la acordarea împrumutului se determină lunar. După rambursarea unei părţi a împrumutului, suma facilităţii se calculează, în mod analogic, conform formulei, ţinînd cont de sumele rambursate în contul stingerii împrumutului.

    Venitul de la acordarea împrumutului se calculează conform următoarei formule:

         N              Rb – Rp
F = S x  ---------   х    ------------,
        365                100

    unde:

    F – suma facilităţii acordată de către patron;

    S – suma împrumutului;

    N – numărul de zile în luna pe parcursul căreia angajatul s-a folosit de împrumut;

    Rb – rata de bază a dobînzii respective (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei;

    Rp – rata dobînzii calculată pentru împrumutul acordat de către patron;

    5) cheltuielile patronului pentru darea proprietăţii în folosinţă angajatului în scopuri personale:

    în cazul în care bunurile sînt proprietate a patronului, cheltuielile acestuia, determinate în procente din baza valorică, pentru fiecare bun transmis în folosinţă, în funcţie de categoria de proprietate prevăzută la art.26 alin.(6) din Codul fiscal, după cum urmează:

Categoria de proprietate

I

II

III

IV

V

Procente din baza valorică a proprietăţii pentru fiecare zi de folosinţă

0,0082

0,0137

0,0274

0,0548

0,0822

    în cazul în care bunurile nu sînt proprietate a patronului, facilitatea acordată angajatului reprezintă cheltuielile suportate de patron pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra bunurilor, pentru fiecare zi de folosinţă;

    în cazul în care patronul transmite în folosinţă angajaţilor săi proprietatea contra plată, care este mai mică decît suma cheltuielilor patronului de la darea în folosinţă a acesteia, atunci diferenţa dintre suma plăţii şi suma cheltuielilor se consideră, de asemenea, facilitate acordată de patron.

Capitolul III

SCUTIRILE

    9.Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. 

    Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului.

    Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.

    10.Fiecare angajat are dreptul la una din scutirile personale prevăzute la art.33 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal.

    11.Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art.34 alin.(1) sau (2) din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală.

    12. Suma scutirilor personale anuale prevăzute la art.33 alin.(1) sau (2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia.

    13.Dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului (soţiei), la prezentarea declaraţiei, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiei privind impozitul pe venit.

    14.Angajatul are dreptul la scutirea care constituie indicatorul expus la art.35 alin.(1) din Codul fiscal pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

    15.Persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la art.35 alin.(2) din Codul fiscal.

    În scopul aplicării prevederilor art.35 alin.(2) lit a) din Codul fiscal, rudele de gradul al doilea, în linie colaterală, sînt fraţii şi surorile persoanei întreţinute-invalid din copilărie.

    16. Indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului (soţiei), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la art.35 alin. (2) din Codul fiscal.

    17.În scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare a acestui drept.

    Modelul cererii e prezentat în anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

    18. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

    19. În cazul decesului angajatului, scutirea personală sau scutirea personală majoră, după caz, se acordă pentru lunile în care contribuabilul a fost în viaţă, inclusiv pentru luna în care a avut loc decesul.

    20.Angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte patronului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri. Copiile (extrasele) documentelor angajatului prezentate anterior se compară de către patron pînă la începutul fiecărui an fiscal, cu originalele, pentru a verifica dacă nu au intervenit unele schimbări în acestea.

    Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea soţiei (soţului) privind transmiterea scutirii), conform art.34 din Codul fiscal, etc.

    21.În cazurile în care angajatul n-a prezentat cererea, n-a indicat corect în cerere scutirile la care pretinde sau n-a anexat la cerere documentele justificative, precum şi în cazurile în care îşi retrage cererea, se consideră că angajatul nu pretinde la scutiri, iar patronul calculează şi reţine impozitul din veniturile îndreptate spre achitare, fără acordarea scutirilor.

    22.Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.

    Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:

    1) obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;

    2) pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;

    3) obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal;

    4) îşi schimbă numele şi/sau codul fiscal.

    23.Noua cerere depusă de angajat trebuie să conţină informaţia privind scutirile la care i s-a păstrat dreptul şi scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.

    24.Dacă angajatul pierde integral dreptul la scutiri din cauza pierderii statutului de rezident, acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbărilor, o cerere în formă liberă, în care va solicita neacordarea pe viitor a scutirilor respective. O astfel de cerere se depune şi în cazurile în care angajatul renunţă benevol la toate scutirile.

    25. Angajatul pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreţinute dacă acestea au început să utilizeze scutirea personală în perioada fiscală de gestiune. În acest caz, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, exceptînd din calcul sumele scutirilor pentru persoanele întreţinute care au fost prezentate angajatului pentru perioada fiscală de gestiune.

    26.Prezentarea de către angajat, cu bună ştiinţă, în cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine răspunderea în conformitate cu Codul fiscal.

    27.Scutirile stipulate la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal care nu au fost folosite de către angajat în anul fiscal precedent ca rezultat al neachitării de către patron a salariului se acordă la data achitării restanţelor la salariu.

Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se trece în contul scutirilor pentru următorul an fiscal după cum urmează:

    1) dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat şi neachitat – în limitele ce nu depăşesc mărimea salariului neachitat;

    2) dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat – în limitele sumei totale a scutirilor nefolosite.

    Trecerea scutirilor nefolosite dintr-un an în altul se efectuează numai în baza confirmării că scutirea nu a fost utilizată, prezentate de către angajat.

    28.În cazul în care suma totală a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal de gestiune şi a celor trecute, în baza cererii salariatului, în contul anului fiscal următor celui de gestiune este mai mică decît suma scutirilor la care contribuabilul are dreptul conform legislaţiei, atunci acesta poate beneficia de restul sumei scutirii pe baza declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit depuse pentru anul respectiv, dacă obţine alte venituri decît cele primite la locurile de muncă de bază sau prin cumul.

    29. Salariul pentru luna decembrie a anului fiscal de gestiune achitat în luna ianuarie a anului care urmează după anul de gestiune, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, se impozitează la cotele impozitului, acordînd scutirile care sînt în vigoare la data achitării salariului. 

Confirmarea drepturilor la scutiri

    30.Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:

    1) copiaactului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau

    2) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;

    3) documentul în original de la Poliţia de Frontieră despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal de gestiune, care atestă prezenţa persoanei fizice – cetăţean străin sau apatrid – în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile calendaristice.

    La calculul perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile:

    1) toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi

    2) zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct cu activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv.

    31. Dreptul la scutirea personală în mărimea indicatorului prevăzut la art.33 alin.(1) din Codul fiscal se justifică prin documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova.

    32.Dreptul la scutirea personală în mărimea indicatorului prevăzut la art.33 alin.(2) din Codul fiscal se justifică prin:

    1) documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova; şi

    2) unul dintre documentele indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

Categoriile de cetăţeni care au dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită în art. 33 alin.(2) din Codul fiscal

Documentele care servesc drept
temei pentru acordarea scutirii

1

2

Persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl

-        legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi certificatul Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii

Persoanele a căror dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl;

invalizii de război;

invalizii din copilărie;

invalizii de gradul I şi II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată);

persoanele cu dizabilități survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan

-        legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii;

-        certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale

Părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau în acţiunile de luptă din Republica Afganistan

-        legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri

Pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate

-        legitimaţia de pensionar şi certificatul de reabilitare

    33.Dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului) se confirmă prin:

    1) documentele indicate la pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilii (soţul şi soţia) sînt rezidenţi ai Republicii Moldova;

    2) copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;

    3) confirmarea transmiterii scutirii personale сătre soţ (soţie), conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.

    34.Dreptul la scutire pentru persoanele întreţinute se confirmă prin documentele prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Categoria persoanei întreţinute

Documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută

1

2

Persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv şi înfietor) al contribuabilului

-        documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

-        copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);

-        copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;

-        copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);

-        copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova)

Persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al soţiei (soţului) contribuabilului, precum şi un ascendent (inclusiv şi înfietor) al soţiei (soţului) contribuabilului

-        documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

-        copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) al soţiei (soţului) a contribuabilului sau copia certificatului de naştere (înfiere) al soţiei (soţului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent;

-        copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;

-        copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute

Persoana întreţinută-invalid din copilărie

-        documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

-        copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului;

-        copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

-        copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute

Persoana întreţinută se află sub tutela (curatela) contribuabilului

-        documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

-        copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei).

    35.Fiecărui angajat care a depus cererea privind acordarea scutirilor i se atribuie categoria corespunzătoare scutirilor solicitate, conform tabelului 3.

Tabelul 3

 Modul de determinare a categoriei scutirilor acordate

Tipul scutirii

Codul
scutirii

Mărimea scutirii

anuale

lunare

Scutirea nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune

A

Art.24 alin. (11) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

 

Scutirea personală

P

Indicatorul din art.33 alin.(1) din Codul fiscal

1/12 a indicatorului din alin.(1) art.33 din Codul fiscal

Scutirea personală majorată

M

Indicatorul din art.33 alin.(2) din Codul fiscal

1/12 a indicatorului din alin.(2) art.33 din Codul fiscal

Scutirea pentru soţ (soţie)

S

Indicatorul din art.34 alin.(1) din Codul fiscal

1/12 a indicatorului din alin.(1) art.34 din Codul fiscal

Scutirea pentru soţ (soţie) majorată

Sm

Indicatorul din art.34 alin.(2) din Codul fiscal

1/12 a indicatorului din alin.(2) art.34 din Codul fiscal

Scutirea pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie

Nx

Indicatorul din art.35 din Codul fiscal

1/12 a indicatorului din art.35 din Codul fiscal

Scutirea pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie

Hx

Indicatorul din art.33 alin.(1) din Codul fiscal

1/12 a indicatorului din alin.(1) art.33 din Codul fiscal

Notă: x – numărul de persoane întreţinute (spre exemplu, N2 – scutirea pentru două persoane întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie).

Categoria scutirii se obţine prin îmbinarea tuturor codurilor scutirilor acordate angajatului.

Capitolul IV

MODUL DE CALCULARE ŞI REŢINERE A IMPOZITULUI

    36.Impozitul pe venit se calculează şi se reţine de către patron la momentul îndreptării venitului impozabil spre plată, determinat ca diferenţa dintre venitul obţinut de angajat sub formă de salarii (inclusiv prime, facilităţi etc.) şi suma deducerilor permise de legislație (prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală şi contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii), precum și a scutirilor la care are dreptul angajatul, conform legislației fiscale. 

    37.Cotele impozitului pe venit sînt stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

    Angajatul are dreptul să ceară ca patronul să reţină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul la cota maximă, stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Această cerinţă trebuie să fie confirmată prin cererea angajatului, perfectată pe numele patronului în formă arbitrară, în care se indică perioada pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă (de la data angajării la serviciu, în cazul în care angajatul este angajat pe parcursul anului în care se efectuează reţinerea corespunzătoare, de la începutul anului fiscal, de la data prezentării cererii sau de la altă dată indicată în cerere). În cazul în care cererea prin care se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă şi de la începutul perioadei fiscale se depune de către angajat pe parcursul anului fiscal, patronul efectuează un recalcul corespunzător al impozitului pe venit pentru toată perioada indicată.

    Dreptul de a solicita reţinerea impozitului pe venit la cota maximă îl au, de asemenea, persoanele menţionate la art. 88 alin. (5) din Codul fiscal.

    38.Determinarea venitului impozabil şi calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată se efectuează prin metoda cumulativă, de la începutul anului fiscal sau, în cazurile în care angajatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, de la data angajării.

    Determinarea scutirilor acordate angajatului se efectuează, prin metoda cumulativă, de la începutul anului fiscal sau, în cazurile în care angajatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, din luna următoare celei în care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor.

    39. Determinarea venitului impozabil şi calcularea impozitului pe venit al angajaţilor ale căror funcţii corespund ocupaţiilor prevăzute în anexa nr.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal se efectuează în modul prevăzut la art. 24 alin. (21) din legea menţionată.

    40.Numărul de luni din anul fiscal pe parcursul cărora persoana fizică se consideră angajat, în scopul impozitării, se determină:

    1) în cazurile în care persoana fizică este angajată din anul fiscal precedent – începînd cu luna ianuarie;

    2) în cazurile în care persoana fizică s-a angajat pe parcursul anului fiscal – începînd cu luna în care el s-a angajat.

    Luna pe parcursul căreia angajatul se eliberează se ia în considerare la determinarea numărului de luni din anul fiscal pe parcursul cărora persoana fizică este angajată.

    41.În scopul determinării impozitului pe venit din toate sursele de venit impozabile, patronul completează pentru fiecare angajat fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul gestionar, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în continuare – fişa personală).

    Fişa personală se completează de către patron anual, de la începutul fiecărui an fiscal, sau, în cazul în care persoana fizică s-a angajat la serviciu pe parcursul anului fiscal, de la data angajării.

    Modelul fişei personale este prezentat în anexa nr.8 la prezentul Regulament. 

    Fişa personală a angajaţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale se completează în conformitate cu îndrumarul prezentat în anexa nr.9 la prezentul Regulament.

    42.Venitul impozabil şi suma impozitului calculat pe parcursul anului fiscal gestionar se indică în fişa personală, în coloanele respective, numai cu valori întregi, iar ultima înscriere în aceste coloane se efectuează cu zecimale.

    Dacă entitatea utilizează sisteme automatizate de ţinere a evidenţei contabile, calculul indicatorilor menţionaţi se admite de a fi efectuat cu zecimale.

    43.În cazul în care pe parcursul lunii sau în aceeaşi zi patronul achită angajatului cîteva tipuri de plăţi salariale, inclusiv plăţi în avans, fiecare plată se indică în fişa personală separat, cu calcularea, prin metoda cumulativă, a scutirii care revine lunii respective.

    44.Acordarea scutirilor şi calcularea impozitului pe venit se efectuează de către patron lunar, prin metoda cumulativă, cu excepţia salariilor angajaţilor a căror impozitare se efectuează în modul prevăzut la art. 24 alin. (21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, indiferent de faptul dacă a fost sau nu achitat venitul în luna gestionară.

    45.La efectuarea plăţilor angajatului după încetarea contractului individual de muncă, pe parcursul anului fiscal în care au fost încetate raporturile de muncă, indiferent pentru ce perioadă are loc calcularea acestora (pînă sau după încetarea contractului individual de muncă), suma impozitului pe venit se calculează, prin metoda cumulativă, ţinînd cont atît de numărul de luni pe parcursul cărora acesta s-a considerat angajat, cît şi de suma totală a scutirilor care urmau a fi acordate pînă la data încetării contractului individual de muncă.

    46.În cazul în care angajatului, cu care a fost încetat  contractul individual de muncă, i se achită restanţa la plăţile salariale în anul fiscal următor celui în care au fost încetate raporturile de muncă, impozitul pe venit se calculează şi se reţine în funcţie de suma scutirilor nefolosite pe parcursul perioadei în care acesta se considera angajat (dacă acestea există). Scutirile nefolosite se trec în anul următor doar în baza confirmării depuse de angajat şi în modul stabilit în pct.27 din prezentul Regulament. Impozitul pe venit se calculează reieşind din cotele de impozitare stabilite pentru perioada în care are loc achitarea venitului (fără repartizarea la numărul de luni). În scopul determinării venitului impozabil şi, respectiv, a impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată, patronul trebuie să completeze fişa personală a angajatului la începutul anului următor celui în care a fost încetat contractul individual de muncă cu acesta.

    47.La efectuarea achitărilor în urma eliberării nelegitime a angajatului din serviciu şi a restabilirii lui ulterioare la serviciu, conform hotărîrii instanţei de judecată prin care patronul este obligat să achite angajatului plăţi pentru perioada unei astfel de concedieri, angajatul este în drept să beneficieze de scutirile solicitate pînă la concediere, fără prezentarea cererii/cererilor respective, cu condiţia că pe parcursul perioadei respective el n-a beneficiat de scutiri în baza declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit sau în alt mod.

    48. La efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata  care pleacă în concediu de maternitate (graviditate şi naştere), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:

    1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal – pentru 12 luni;

    2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal – pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.

    În cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.

    În cazul în care persoana care se află în concediu de maternitate îşi retrage cererea privind acordarea scutirilor pînă la sfîrşitul anului fiscal, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, acordînd persoanei respective numai suma scutirii la care ea are dreptul de facto.

    49.La restituirea de către angajat a sumelor plăţilor salariale calculate şi achitate eronat, precum şi la recalcularea spre micşorare a sumelor facilităţilor acordate de patron ca rezultat al calculării lor greşite se efectuează recalculul impozitului pe venit, iar suma venitului calculată eronat se marchează în fişa personală a angajatului cu semnul „–”. Ca rezultat, angajatul restituie patronului, doar suma diminuată cu impozitul pe venit reţinut în plus, dar nu toată suma plăţilor calculată eronat.

    50.În cazul în care serviciile sînt prestate de către persoana fizică în baza unei convenţii civile, fără a fi încheiat cu patronul un contract individual de muncă, plăţile achitate acesteia se consideră plăţi salariale, din care se reţine impozitul pe venit conform art.88 din Codul fiscal şi cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără a fi divizat la numărul de luni în care se achită pentru serviciile respective.

    51.Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată, precum şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute se efectuează conform prevederilor art.92 din Codul fiscal.

Descarca toate anexele (*.rar)Download-o   

 

 

      Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte  plăți efectuate de către patron în folosul angajatului 

precum și din plățile achitate în folosul persoanelor  fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciileprestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

   Приложение № 1

 к Положению об удержании подоходного налога с заработнойплаты и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

 

                   Forma/Форма                     IRV14                                         

 

 

DAREA DE SEAMĂ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta

ОТЧЕТ

о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге,

                                               удержанном из этого дохода

 

Perioada fiscală ________________

                                             Налоговый период

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего использования ГНС

 Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

 

Denumirea contribuabilului _____________________

Наименование налогоплательщика

Data prezentării________________________________

Дата представления

 

Codul genului principal de activitate   ______________

Код  основного вида деятельности

Cod
Код

Tipul sursei de venit
Вид источника дохода

Codul
sursei
de venit

Код
источника
дохода

Venitul
calculat şi
îndreptat
spre achitare,

(lei)
Доход,
начисленный и
направленный
на выплату
(в леях)

Impozitul
pe venit
reţinut,
(lei)

Удержан-ный
подоход-ный
налог
(в леях)

           

 

1

2

3

4

5

11

Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal
Заработная плата, ст.88 Налогового кодекса

SAL

   

11a

Plăţi salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997
Заработная плата, ст.24 ч.(21) Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997 г.

SAL a)

   

21

Dobînzi, art.89 din Codul fiscal
Процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса

DOB

   

31

Veniturile din care se reţine impozit, art. 90 din Codul fiscal
Доходы, из которых удерживается налог,  ст.90 Налогового кодекса

SER

   
 

Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art.901 din Codul fiscal
Доходы, из которых производится окончательное удержание налога, ст.901 Налогового кодекса

41

- veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole
- доходы, полученные физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель

FOL

   

42

- dividendele

 дивиденды

DIV a)

   

43

- suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social
- выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в уставном капитале

RCS а)

   

44

- royalty achitate în folosul persoanelor fizice

-роялти, выплаченные в пользу физических лиц

ROY

   

45

- cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la companiile promoţionale şi/sau din loterii
- выигрыши от азартных игр, за исключением выигрышей от рекламных компаний и/или лотерей

NOR

   

46

- cîştigurile de la companiile promoţionale şi loterii
- выигрыши от рекламных кампаний и лотерей

PUB

   

47

- plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea, aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural

- выплаты, осуществленные в пользу физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде, включая плоды грецкого ореха и производную продукцию, и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за исключением натурального молока

LIV

   
 

Veniturile nerezidentului, art.91 din Codul fiscal
Доходы нерезидента, ст.91 Налогового кодекса

51

- plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art. 901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal

-  платежи, направленные на выплату нерезиденту, соответствующие доходам, предусмотренным в ст. 71, за исключением дивидендов и сумм, указанных в подабзаце третьем части (31) ст. 901

 

PLT

   

52

- dividendele achitate în folosul nerezidentului
- дивиденды, выплаченные в пользу нерезидента

DIV b)

   

53

- suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social
-  выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в уставном капитале

RCS b)

   

61

Alte venituri

Другие доходы

ALT

   

71

TOTAL
ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ

X

   

   

Suma de control/Контрольная сумма _________________________________________________________

(col.5 codul 71 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46+ codul 47))
(гр.5 код 71 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46+ код 47))

 

Conducător/Руководитель ________________

(semnătura/подпись)

 L.Ş./М.П.

Contabil-şef/Главный бухгалтер ________________

(semnăturа/подпись)

 

Anexă

 la forma IRV14

                                                                                                      

  Приложение

                                                                                                       к форме IRV14

 

ANEXA LA DAREA DE SEAMĂ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut

din acesta, repartizat pe subdiviziuni

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном

из этого дохода, распределенном по подразделениям

 

Codul fiscal/Фискальный код _____________________________

Denumirea

contribuabilului/ __________________________________________

Наименование налогоплательщика

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul
sub-
divi-
ziunii

/
Код
под-
раз-
деле-
ния

Codul
loca-
lităţii

/
Код
мест-
ности

Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, lei
Сумма подоходного налога, удержанного за декларируемый период (в леях)

TO-TAL, lei
ВСЕ-ГО

(в леях)

SAL

SAL a)

DOB

SER

FOL

DIV

a)

RCS

a)

ROY

NOR

PUB

LIV

PLT

DIV

b)

RCS b)

ALT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
 

TOTAL
ВСЕГО

                               

Notă/Примечание:

Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini.

Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

Conducător/Руководитель ____________________________

 

Contabil-şef/Главный бухгалтер _______________________

 

L.Ş. / М.П.

                                       

Anexa nr.2

 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul

 angajatului precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru   serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

                     Приложение № 2 

к Положениюобудержанииподоходногоналога с заработной платы и других выплат, осуществленны  работодателем  в пользу работника

а также выплат в пользу  физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую  деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

Forma/Форма IALS14

 

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего использования ГНС

 

NOTA DE INFORMARE

 

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din  alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

 

                                               ИНФОРМАЦИЯ

 

о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников,  а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

Codul genului principal de    activitate___________

Код основного вида деятельности                                     

Numărul de înscrieri ____________

Количество записей

Data prezentării ____________________________

Дата представления

 

                                

 


Nr. d/o
№ п/п

Codul
fiscal
al anga-
jatului sau al altui bene-ficiar-rezident

Фис-
кальный
код работ-
ника либо иного получ-ателя-рези-дента

Numele şi prenu-mele angaja-tului sau al altui  
bene-ficiar

Фамилия и имя работ-ника либо иного полу-чателя-рези-дента

Codul
fiscal al
soţului
(soţiei) anga-jatului*

/
Фискаль-ный код
супруга
(супруги)
работ-ника*

Codul sursei de venit

Код источ-ника дохода

Suma  totală a
venitului
îndreptat
spre achitare
în perioada
fiscală,

( lei)

Общая сумма
дохода, направле-нная на выплату в
отчетном периоде
(в леях)

Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achi-tare**

Коли-чество месяцев, в которых доход был направлен на выпла-ту**

Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii,( lei)
Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений
(в леях)

Suma totală a
scutirilor acordate în
perioada fiscală
curentă, ( lei)
(col.8+9+

10+11+12
+13+14)

Общая сумма
освобож-дений,
предос-тавле-нных в отчетном налоговом
году (в леях)
(гр.8+9+10
+11+12+

13+14)

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal,( lei)
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса (в леях)

Suma

impozitului
    pe venit
reţinut (lei)

    Сумма
удержанного
       налога
    (в леях)

A

P

M

S

Sm

N

H

Prime de
asigurare
obliga-torie de
asistenţă medicală


Взносы обяза-
тельного
медицинс-кого
страхо-вания

Contri-buţia
individuală de asigurări
sociale de stat  obligatorii
Индиви-дуальный
взнос обязатель-ного государстве-нного социального

страхования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
   

TOTAL ИТОГО

   

X

                     

 

Suma de control _______________________________________

 

Контрольная сумма                                                                                (Suma totală pe notă, col.18)
                                                                                                                                                                               (Итого по Информации, гр.18)

 

                                                                                                                                                                                          

 

Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini./Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)./Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).

 

** Col. 7 se completează  în cazul achitării salariului./Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы

 

Conducător/Руководитель ____________________________

 

Contabil-şef/Главный бухгалтер _______________________

 

           L.Ş. / М.П.

 

Anexă

 la forma IALS14

                                                                                                                                                                               Приложение

                                                                                                                                                                          к форме IALS14

 

Informaţia privind persoanele întreţinute

 

Информация об иждивенцах 

Nr. d/o*

№п/п

Codul fiscal al angajatului

Фискальный код работника

Codul fiscal al persoanelor întreţinute

Фискальный код иждивенца

1

2

3

     
     
     
     
     
     

 * Numărul de ordine al angajatului  în anexă urmează să corespundă numărului de ordine a acestuia din nota de informare IALS14.

 Порядковый номер работника в приложении должен соответствовать его порядковому номеру согласно Информации IALS14

          În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri  pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul de ordine  şi codul fiscal al angajatului ) se repetă pentru fiecare persoană întreţinută.

          В случае, если работник затребовал два или более освобождений на иждивенцев, данные, отраженные в гр. 1 и 2 приложения (порядковый номер и фискальный код работника), повторяются для каждого иждив

                                                                                                   Anexa nr.3
 Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu
 și din alte plăți efectuate de către patron în folosulangajatului precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

         Приложение № 3
 к Положению об удержанииподоходногоналога  с заработнойплаты и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу   физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги  и/или выполняющих работы

Forma/Форма INR14

NOTA DE INFORMARE
 
privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente

ИНФОРМАЦИЯ 
о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченного нерезидентам

Pentru uz intern SFS/
Для внутреннего использования ГНС

 

Codul fiscal ______________________________

Фискальный код

Denumirea contribuabilului __________

Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat __________________

Государственная налоговая инспекция

Perioada fiscală _______________________

Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)___________________

Код местности (КАТЕМ)

Data prezentării _______________________

Дата представления

Codul genului principal de activitate___________

Код основного вида деятельности

Numărul de înscrieri ____________________

оличество записей

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты

Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты

Tipul persoanei (JUR sau FIZ)
Категория лица (JUR или FIZ)

Denumirea ţării
Наименование страны

Adresa juridică sau a domiciliului beneficiarului plăţii
Юридический адрес или адрес постоянного местожительства получателя выплаты

Codul sursei de venit
Код источника дохода

Suma venitului îndreptat spre achitare, (lei)
Сумма дохода
, направленная на выплату
(в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, (lei)
Сумма удержанного налога (в леях)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

TOTAL ИТОГО

   

 

Suma de control _______________________________________

Контрольная сумма

(Suma totală pe notă, col.9)
(Итого по
информации, гр.9)

Anexa nr.4

 

la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit

 

din salariu și din alte plăți efectuate de către patron

 

în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul

 

persoanelorfizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru

 

serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

                                                                                     

 

                                                                                  

 

NOTA EXPLICATIVĂ

 

privind completarea anexelor nr.1, 2 şi 3

 

 

 

1. În dările de seamă (anexele nr.1, 2 şi 3) se reflectă:

 

în rubrica „Codul fiscal” – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

 

în rubrica „Denumirea contribuabilului” – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

 

în rubrica „Inspectoratul Fiscal de Stat” – denumirea organului fiscal la care se prezintă darea de seamă (nota de informare). Darea de seamă (nota de informare) se prezintă la organul fiscal în a cărui rază se deserveşte contribuabilul;

 

în rubrica „Perioada fiscală” – perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă respectivă. Rubrica data se completează sub formă de cod cu următorul format:

 

 

 

P/NN/AAAA,

 

unde:

 

P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valorile „L” – pentru perioada fiscală lunară şi „A” – pentru perioada fiscală respectivă (art.121 din Codul fiscal);

 

NN – indică numărul de luni pentru perioada lunară (L): de la 1 pînă la 12;

 

AAAA – indică anul gestionar;

 

în rubrica „Codul localităţii (CUATM)” – codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din
3 septembrie 2003;

 

în rubrica „Data prezentării” – data la care a fost prezentată darea de seamă respectivă;

 

în rubrica „Numărul de înscrieri” – numărul total de înscrieri incluse în nota de informare, fără a lua în calcul informaţia de la rîndul „Total”;

 

în rubrica „Codul genului principal de activitate” – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre.

 

Darea de seamă (nota de informare) se prezintă de către întreprindere organului fiscal teritorial în a cărui rază se deserveşte aceasta, dar nu de către subdiviziunile acesteia.

 

2. În darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament,) se completează următorii indicatori:

 

în coloana 4 – suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în luna gestionară (suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi fără deducerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii);

 

în coloana 5 – suma impozitului pe venit reţinut din suma venitului indicat în coloana 4;

 

la codul 11 „Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal” – inclusiv veniturile specificate la art.71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art.88 din Codul fiscal;

 

la codul 11a „Plăţi salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII” – venitul impozabil lunar, a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, care corespunde activităţilor din anexa nr.1 la Legea nr. 1164-XIII, precum şi impozitul reţinut din acest venit;

 

la codul 61 „Alte venituri” –suma veniturilor nespecificate la alte poziţii.

 

În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.

 

3. În anexa la darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta, repartizat pe  subdiviziuni, se reflectă următorii indicatori:

 

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, care se indică cumulativ pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini;

 

în coloana 2 – codul subdiviziunii atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat (conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.491);

 

în coloana 3 – codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova, elaborat în conformitate cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările şi completările ulterioare;

 

în coloanele 4-18 – suma impozitului pe venit reţinut în luna gestionară (pentru fiecare subdiviziune separat) aferentă codului sursei de venit respectiv din darea de seamă;

 

în coloana 19 – totalul pentru fiecare subdiviziune.

 

4. În nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14,conform anexei nr.2 la prezentul Regulament) se indică:

 

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată nota, indiferent de numărul de pagini;

 

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;

 

în coloana 3 – numele şi prenumele angajatului;

 

în coloana 4 – codul fiscal al soţului (soţiei) (se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie));

 

în coloana 5 – codul sursei de venit, preluat din darea de seamă IRV14 (col.3);

 

în coloana 6 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent;

 

în coloana 7 – numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare (se completează numai în cazul achitării salariului);

 

în coloana 8 - (A) – suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune, art.24 alin.(11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;

 

în coloana 9 – (P) – suma scutirii personale, art.33 alin.(1) din Codul fiscal;

 

în coloana 10 – (M) – suma scutirii majore, art.33 alin.(2) din Codul fiscal;

 

în coloana 11 – (S) – suma scutirii acordate soţului (soţiei), art.34 alin.(1) din Codul fiscal;

 

în coloana 12 – (Sm) – suma scutirii majore acordată soţiei (soţului), art.34 alin.(2) din Codul fiscal;

 

în coloana 13 – (N) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie, art.35 din Codul fiscal;

 

în coloana 14 – (H) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie, art.35 din Codul fiscal;

 

în coloana 15 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;

 

în coloana 16 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală permisă deducerii, art.36 alin.(6) din Codul fiscal;

 

în coloana 17 – suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii, art.36 alin.(7) din Codul fiscal;

 

în coloana 18 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată, care se determină în modul următor:

 

сol.18 = col.6 – col.15 – col.16 – col.17.

 

5. În anexa „Informaţia privind persoanele întreţinute” se indică:

 

în coloana 1 – numărul de ordine a angajatului, care trebuie să corespundă numărului de ordine a acestuia, conform notei de informare IALS14.

 

În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri  pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul de ordine  şi codul fiscal al angajatului ) se repetă pentru fiecare persoana întreţinută;

 

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;

 

în coloana 3  – codul fiscal al persoanei întreţinute.

 

6. În nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14, conformanexei nr.3 la prezentul Regulament) se indică:

 

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată nota, indiferent de numărul de pagini;

 

în coloana 2 – codul fiscal al beneficiarului plăţii;

 

în coloana 3 – denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;

 

în coloana 4 – tipul persoanei (care poate fi doar JUR sau FIZ);

 

în coloana 5 – denumirea ţării;

 

în coloana 6 – adresa juridică sau domiciliul beneficiarului plăţii;

 

în coloana 7 – codul sursei de venit preluat din darea de seamă IRV14 (col.3);

 

în coloana 8 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;

 

în coloana 9 – suma impozitului pe venit reţinut în perioada fiscală respectivă.

 

7. Totalul din coloanele „Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IRV14).

 

8. Corectarea erorilor în informaţia prezentată către organul fiscal se efectuează în conformitate cu Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 194 din 29 octombrie 2004.

 

În cazul depistării unor greşeli după prezentarea notelor de informare  IALS14 şi INR14, contribuabil are dreptul să prezinte o informaţie suplimentară. În informaţia suplimentară se indică numai rîndurile în care au fost corectate greşelile, urmărind ca numărul de ordin al rîndului din nota de informare în care a fost depistată greşeala să coincidă cu numărul de ordin al rîndului din nota de informare corectată.

 

 

Anexa nr.5 
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului 
pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

 Приложение № 5
к Положению об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат,
осуществленных работодателем 
в пользу работника а также выплат в пользу физических лиц,
не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, предоставляющихуслуги и/или выполняющих работы 

 Atenţie!                                                                                         Внимание!

   Conform prevederilor art. 83 din Codul fiscal,                                  В соответствии с положениями ст. 83

termenul prezentării declaraţiei cu privire la impozitul              Налогового кодекса, сроком представления

pe venit este 25 martie a anului următor anului fiscal                 Декларации о подоходном налоге является

                                de gestiune                                                             25 марта года, следующего за отчетным

                                                                                                                                     налоговымгодом

 

INFORMAŢIA
nr. ____ din “____”_____________20____  
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice)  
şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri 
ИНФОРМАЦИЯ 
№ ____ от “____”_____________20____  
о доходах, начисленных и выплаченных в пользу физического (юридического)  
лица, и о подоходном налоге, удержанном из этих доходов

 

 Prin prezenta/Настоящим, ___________________________________________________________________
                                           (denumirea persoanei responsabile de reţinerea impozitului, codul fiscal)
                                         
(наименование лица, ответственного за удержание налога, фискальный код)

 

se confirmă că/подтверждает, что
  _______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic în folosul căruia a fost efectuată plata şi codul fiscal) 
(фамилия и имя физического лица или наименование экономического агента, в пользу которого была произведена выплата, и фискальный код)

pe parcursul anului 20____ i-au fost achitate venituri sub formă de:
в течение 20____ года были выплачены доходы в виде:

 

Codul sursei de venit
Код источника дохода

Suma venitului îndreptată spre achitare, lei
Сумма дохода, направленного на выплату (в леях)

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal, lei
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса (в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, lei
Сумма удержанного подоходного налога (в леях)

primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
взносы обязательного медицинского страхования

contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii
индивидуальный взнос обязательного государственного социального страхования

1

2

3

4

5

         
         
         

 

Conducătorul/Руководитель

_________________________
(numele, prenumele)
(фамилия, имя)

_____________________
(semnătura)
(подпись)

Contabil-şef/Главный бухгалтер

_________________________
(numele, prenumele)
(фамилия, имя)

_____________________
(semnătura)
(подпись)

 

Notă/Примечания:

În prezenta informaţie se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal.

Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmînat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plăţile.

* Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

В настоящей информации указываются доходы, полученные в соответствии со ст.88, 89, 90 и 91 Налогового кодекса.

У лица, обязанного представить информацию, должно остаться подтверждение о том, что данная информация отправлена или вручена лицу, в пользу которого произведена выплата.

* код источника дохода, указанный в данной графе, должен соответствовать коду источника доходов, указанного в информации за соответствующий налоговый период.

Anexa nr.6 
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

      CEREREA 
angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit 
reţinut din salariu pe anul ________

PARTEA I. Se completează de către angajat

Numele, prenumele ________________________________________________________________
Codul fiscal _______________________________________________________________________
Domiciliu _________________________________________________________________________

SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI: 

 

P

Scutirea personală

 

M

Scutirea personală majorată

 

S

Scutirea pentru soţ/soţie

 

Sm

Scutirea pentru soţ/soţie majorată

 

Nx

Scutirea pentru persoana întreţinută, cu excepţia persoanelor întreţinute-invalizi din copilărie                     

Numărul persoanelor întreţinute

 

Hx

Scutirea pentru persoana întreţinută-invalid din copilărie

 

          În pătrăţelul scutirii alese se pune semnul „v”.

Informaţia despre soţ (soţie):
                        Numele, prenumele _______________________________________________ 
                       Codul fiscal ______________________________________________________
                       Domiciliu _­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

Informaţia desprele persoane întreţinute

Numele, prenumele

Codul fiscal

   
   
   

În tabelul ce urmează se indică documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexează la cerere.

Denumirea
documentului

Denumirea organizaţiei
care a eliberat documentul

Seria, numărul şi data eliberării
documentului

     
     
     
     

 

                           ______________________

                                                                       (data)

____________________

(semnătura)

PARTEA II. Se completează de către patron

Denumirea patronului___________________________________________________________

Codul fiscal ___________________________________________________________________

 

Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii care corespunde categoriei scutirilor ________ sînt verificate.
Cererea este înregistrată în registru sub numărul ______________________________________

______________________  

                       (data)

                           ____________________

                                                 (semnătura)

Se înmînează persoanei care a depus cererea

 

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.

Denumirea patronului __________________________________________________________

Codul fiscal __________________________________________________________________

Numele, prenumele persoanei care a depus cererea ___________________________________

Codul fiscal al persoanei care a depus cererea _______________________________________

Suma totală a scutirilor cerute _________________________________________________ lei

                                                                                                                          (scris cu litere)

Categoria scutirii acordate ______________________________________________________

___________________

               (data)

                  _________________

                                  (semnătura)

        Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului,  precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 

             Приложение № 7
к Положению об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу  работника а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

 

CONFIRMAREA
transmiterii scutirii personale către soţ (soţie)
pentru anul ________________

 

Подтверждение
передачи личного освобождения супругу/супруге
за ____________ год

 

    

Prin prezenta, subsemnata (ul),________________________________________
Настоящим я,                                       (numele, prenumele/фамилия, имя)

_______________________________________________ transmit
       (codul fiscal/фискальнныи код)                                        передаю

scutirea mea personală soţului  (soţiei)______________________________________________
_________________________________________________________________________________
свое личное освобождение супругу/супруге                         (numele, prenumele/фамилия, имя)

___________________________________________________ .
                      (codul fiscal фискальныйкод)

Confirm că nu voi utiliza scutirea mea personală pe parcursul perioadei menţionate.
Подтверждаю, что не буду пользоваться своим личным освобождением в течение указанного периода

Data   ________________                                     Semnătura ________________
Дата                                                                   Подпись

                                                                                                                                                         Anexa nr.8 
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului,
precum și din plățile achitate în 
folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau  efectuarea de lucrări

 Model

FIŞA PERSONALĂ
de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron
în folosul angajatului pe anul ___________, precum şi a impozitului pe venit
reţinut din aceste plăţi

1. Date generale privind patronul

1.1. Denumirea patronului

 

1.2. Codul fiscal al patronului

 

1.3. Denumirea patronului reorganizat

 

1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat

 

2. Date generale privind angajatul

2.1. Numele şi prenumele

 

2.2. Codul fiscal

 

2.3. Domiciliul

 

2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei)

 

2.5. Data angajării la serviciu

 

2.6. Data concedierii din serviciu

 

2.7. Data restabilirii la serviciu

 

3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent

3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent

 

3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent

 

3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent

 

3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului şi al restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată

 

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent

Data prezentării cererii privind acordarea scutirii

           

Suma scutirii

 

5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent

Lunile anului fiscal

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

scutirea nefolosită în anul precedent

scutirea pentru prima lună a anului curent

total

Suma lunară a scutirilor

                           

6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent

7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent

7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent

 

7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent

 

7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent care urmează a fi trecute în contul scutirilor anului viitor

 
                                   

Data

efectuării

plăţii în

folosul

angaja-tului

Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului

Nu-
mă-
rul
de
luni

Suma scuti-
rilor

Suma venitului cumula-tiv de la care se deter-mină primele de asigu-rare obliga-torie de asistenţă medica-lă

Primele de asigu-rare obliga-torie de asistenţă medica-lă

Suma venitului cumulativ de la care se deter-mină contribu-ţiile individu-ale de asigurări sociale de stat obligato-rii

Contri-buţiile indivi-duale de asigu-rări sociale de stat obliga-torii

Veni-tul impo-
zabil

Impozi-tul calculat din venitul impo-
zabil

Impozi-tul

pe venit

aferent

reţine-rii/

restitu-irii

(+/-)

cu-
rentă

cumu-lativ de la înce-putul peri-oadei fiscale

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNDRUMARUL DE COMPLETARE A FIŞEI PERSONALE

Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi se completează de către patron pentru fiecare angajat. În ea se duce evidenţa veniturilor sub formă de salariu (inclusiv prime, facilităţi etc.) îndreptate spre achitare angajatului, se calculează şi se duce evidenţa impozitului pe venit reţinut din aceste venituri. Fişa personală se întocmeşte anual, de la începutul fiecărui an fiscal sau, în cazul în care angajatul s-a angajat la serviciu pe parcursul anului fiscal, de la data angajării.

 

Nr. pct.

Modul de completare

Se indică:

1.1.

Denumirea completă a patronului

1.2.

Codul fiscal al patronului

1.3.

Denumirea patronului reorganizat, adică a întreprinderii (instituţiei, organizaţiei etc.) căreia, în rezultatul reorganizării, i-au fost acordate toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii (instituţiei, organizaţii etc.) supuse reorganizării

1.4.

Codul fiscal al patronului reorganizat

2.1.

Numele şi prenumele angajatului

2.2.

Codul fiscal al angajatului

2.3.

Domiciliul permanent al angajatului

2.4.

Codul fiscal al soţului (soţiei) (Acest rînd se completează numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie))

2.5.

Data angajării angajatului la serviciu (Dacă angajatul se consideră angajat din anul precedent, se înscrie data de 1 ianuarie, iar dacă acesta s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent – data angajării)

2.6.

Data concedierii angajatului

2.7.

Data restabilirii la serviciu a angajatului (Acest rînd se completează numai în cazul restabilirii la serviciu, în baza hotărîrii instanţei de judecată, a angajatului care a fost concediat nelegitim)

3.1.

Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent, care reprezintă diferenţa dintre indicatorii ultimei înscrieri din col.8.5 şi 8.3 din fişa personală a angajatului pe anul precedent

3.2.

Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent, care reprezintă datoria neachitată faţă de salariat la sfîrşitul anului precedent

3.3.

Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute, în baza cererii angajatului, în anul curent, care se determină în următorul mod: dacă suma scutirilor nefolosite depăşeşte suma restanţei la plăţile salariale, scutirile se trec în mărimea ce nu depăşeşte această sumă, iar dacă suma scutirilor este mai mică decît restanţa la plăţile salariale, scutirile se trec în mărimea sumei totale a scutirilor nefolosite

3.4.

Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului restabilit ulterior la serviciu în baza hotărîrii instanţei de judecată

4.

Suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent, care se determină conform cererii salariatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu: scutirile se acordă (se anulează) începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea

5.

Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent. La transmiterea în anul curent a scutirilor nefolosite în anul precedent, precum şi a scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului restabilit ulterior la serviciu în baza hotărîrii instanţei de judecată, acestea se reflectă în prima lună a anului curent, în coloana „scutirea nefolosită în anul precedent”, iar indicatorul „total” se determină prin adunarea sumelor acestor scutiri şi a scutirilor pentru prima lună a anului gestionar

6.

Suma totală a scutirilor acordate în anul curent, care se determină ca suma datelor din pct.5

7.1.

Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent, care reprezintă diferenţa dintre indicatorii ultimei înscrieri din col.8.5 şi 8.3

7.2.

Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul curent, care reprezintă datoria neachitată faţă de salariat la sfîrşitul anului de gestiune

7.3.

Suma scutirilor nefolosite în anul curent şi trecute conform cererii angajatului în anul viitor (modul de trecere a acestor scutiri este identic celui indicat la pct.3.3)

8.1.

Data şi luna efectuării plăţii curente în folosul angajatului (În lipsa plăţilor într-o oarecare lună, se indică numai luna)

8.2.

Suma venitului îndreptat spre achitare sau a plăţii efectuate în folosul angajatului în luna curentă (Sursele neimpozabile nu se reflectă)

8.3.

Suma venitului îndreptat spre plată angajatului de la data angajării lui şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv, calculată prin metoda calculului cumulativ de la începutul anului, care se determină ca suma tuturor veniturilor din col.8.2

8.4.

Numărul de luni de la data angajării salariatului şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv:
- dacă angajatul este angajat din anul fiscal precedent, numărul de luni se determină începînd cu luna ianuarie a anului fiscal curent;

- dacă angajatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, numărul de luni se determină începînd cu luna următoare celei în care el a fost angajat

8.5.

Suma scutirilor care se acordă angajatului de la data angajării şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv, calculată prin metoda calculului cumulativ, care se determină prin sumarea scutirilor lunare corespunzătoare lunilor pe parcursul cărora salariatul se consideră angajat

8.6.

Suma venitului cumulativ de la care se determină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

8.7.

Suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală permisă deducerii conform art.36 alin.(6) din Codul fiscal, care se determină prin înmulţirea cotei primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la indicatorul indicat la col.8.6

8.8.

Suma venitului cumulativ de la care se determină contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

8.9.

Suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii conform art.36 alin.(7) din Codul fiscal, care se determină prin înmulţirea cotei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii la indicatorul indicat la col.8.8

8.10.

Suma venitului impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente inclusiv, calculat prin metoda calculului cumulativ: col.8.10 = col.8.3 – (col.8.5+ сol.8.7+ col.8.9) (În cazul în care venitul impozabil este mai mic decît zero, se înscrie „0”)

8.11.

Suma impozitului calculat din venitul impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente, indicat în col.8.10 cu repartizarea pe luni

8.12.

Suma impozitului aferent reţinerii (rambursării) din (la) plata curentă a venitului angajatului, care se determină ca diferenţa dintre indicatorii ultimei şi penultimei înscrieri din col.8.11