Get Prof

Sursa: lex.justice.md

ORDIN Nr. 166 
din  28.11.2013

cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia
 la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea 
şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013
 
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 1833

  În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,

 

ORDON:
    1. Se aprobă Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă modificările şi completările la Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 şi nr.177-181, art.1224), conform anexei nr.2.
    3. Se aprobă modificările şi completările la Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 şi nr.177-181, art.1225), conform anexei nr.3.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                  Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 166. Chişinău, 28 noiembrie 2013.

Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 166 din 28.11.2013
 
RECOMANDĂRI METODICE
privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate 
Introducere
1. Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate (în continuare – Recomandări) sînt elaborate în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (în continuare – SNC), Planului general de conturi contabile şi altor reglementări contabile.
    2. Prezentele Recomandări nu substituie SNC şi alte reglementări contabile şi nu prevalează asupra prevederilor acestora, ci sînt destinate pentru a acorda un suport practico-metodic entităţilor în procesul de tranziţie la noile SNC.
Obiectiv
    3. Obiectivul prezentelor Recomandări constă în explicarea modului de tranziţie la noile SNC şi de ajustare a diferenţelor dintre prevederile noilor SNC şi celor aplicate pînă la data tranziţiei la acestea.
Domeniu de aplicare
    4. Prezentele Recomandări se extind asupra entităţilor care aplică pentru prima dată noile SNC, întocmesc şi prezintă primul set de situaţii financiare conform acestor standarde.
Reguli generale
    5. Tranziţia la noile SNC se efectuează conform situaţiei din prima zi a perioadei de gestiune de aplicare a noilor SNC, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pentru perioada de gestiune precedentă. 
    6. Prezentele Recomandări reglementează modul general de ajustare în contabilitate a diferenţelor dintre prevederile noilor SNC şi celor aplicate pînă la data tranziţiei la acestea. 
    7. În procesul de tranziţie şi de aplicare a noilor SNC trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
    1) prevederile noilor SNC şi altor reglementări contabile se aplică prospectiv începînd cu data intrării în vigoare a acestora; 
    2) modul de ajustare a diferenţelor specifice dintre prevederile noilor SNC şi a celor aplicate anterior este reglementat de compartimentele „Prevederi tranzitorii” din standardele respective;
    3) comentariile şi exemplele din noile SNC şi alte reglementări contabile nu au un caracter exhaustiv, ci explică doar unele situaţii tipice privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea unor elemente contabile;
    4) în noile SNC şi alte reglementări contabile este utilizată terminologia din Directivele Uniunii Europene şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Discordanţele între noţiunile de bază utilizate în noile SNC şi cele aplicate pînă la data tranziţiei la acestea sînt prezentate în anexa 1;
    5) lista abrevierilor principale utilizate în SNC şi alte reglementări contabile noi este prezentată în anexa 2.
Etapele de tranziţie la noile SNC
    8. Tranziţia la noile SNC cuprinde următoarele etape principale:
    1) formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;
    2) elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;
    3) identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii elementelor contabile;
    4) identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
    5) transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi. 
Politici contabile
    9. Politicile contabile se selectează de către fiecare entitate de sine stătător în baza noilor SNC şi altor reglementări contabile. În cazul aplicării metodelor alternative de recunoaştere şi evaluare a elementelor contabile politicile contabile se selectează în conformitate cu prevederile IFRS corespunzătoare.
    10. Modul de elaborare a politicilor contabile este reglementat de SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.
    11. Politicile contabile se aplică în mod prospectiv începînd cu data intrării în vigoare a noilor SNC şi altor reglementări contabile. În funcţie de necesităţile informaţionale proprii, entitatea poate aplica în bază benevolă politicile contabile retroactiv cu dezvăluirea informaţiilor aferente în notele la situaţiile financiare.
    12. Politicile contabile se aprobă de către organul (persoana), responsabil(ă) de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Planul de conturi de lucru
    13. Planul de conturi de lucru se elaborează de către fiecare entitate de sine stătător în baza Planului general de conturi contabile, ţinînd cont de politicile contabile aprobate.
    14. Planul de conturi de lucru conţine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I şi II necesare pentru ţinerea contabilităţii, calcularea indicatorilor din situaţiile financiare şi alte necesităţi informaţionale ale entităţii. În planul de conturi de lucru conturile de gradul I din clasele 1–7 trebuie să corespundă cu conturile de gradul I din clasele 1-7 din Planul general de conturi contabile. Nomenclatorul conturilor de gradul II din toate clasele şi conturile de gradul I şi II din clasele 8–9 se stabileşte de către entitate de sine stătător în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile informaţionale proprii.
    15. Planul de conturi de lucru se aprobă de către organul (persoana), responsabil(ă) de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară şi se anexează la politicile contabile ale entităţii.
    16. În cazul în care conturile de gradul I şi II aplicate de entitate coincid cu conturile respective din Planul general de conturi contabile, elaborarea planului de conturi de lucru nu este obligatorie.
Diferenţe aferente recunoaşterii elementelor 
contabile 
    17. Diferenţele aferente recunoaşterii elementelor contabile se identifică la data tranziţiei la noile SNC. În acest scop entitatea examinează toate elementele contabile şi: 
    1) derecunoaşte (elimină) elementele contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC;
    2) reclasifică elementele contabile care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute de noile SNC.
    18. Elementele contabile înregistrate pînă la data tranziţiei la noile SNC care nu corespund criteriilor de recunoaştere din aceste standarde se derecunosc (de exemplu, cheltuielile de constituire şi goodwill-ul, înregistrat în situaţiile financiare cu scop general, nu pot fi recunoscute drept active conform prevederilor noilor SNC). 
    Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC sînt prezentate în anexa 3.
    19. Elementele contabile înregistrate pînă la data tranziţiei la noile SNC care nu corespund criteriilor de clasificare din aceste standarde se reclasifică (de exemplu, subvenţiile, cu excepţia celor primite de entităţile de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară, se transferă din capitalul propriu în componenţa datoriilor, iar datoriile faţă de proprietari privind aporturile suplimentare în capitalul social – din datorii în componenţa capitalului propriu).
    Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC sînt prezentate în anexa 4.
Diferenţe aferente evaluării elementelor 
contabile
    20. Diferenţele aferente evaluării elementelor contabile apar în cazurile în care noile SNC stabilesc alte reguli de evaluare, decît cele prevăzute în standardele aplicate pînă la data tranziţiei (de exemplu, sumele reducerilor din reevaluarea activelor imobilizate nu pot fi înregistrate ca element de capital propriu, iar costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie, recunoscute pînă la data tranziţiei drept cheltuieli curente, pot fi capitalizate).
    Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC sînt prezentate în anexa 5.
Transpunerea soldurilor conturilor contabile
 aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în
 conturile noi
    21. Soldurile conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC se transpun în conturile contabile noi prin întocmirea înregistrărilor contabile de corectare. În acest caz trebuie luat în considerare faptul că în Planul general de conturi contabile au fost introduse conturi suplimentare, modificate codurile şi denumirile anumitor conturi, divizate şi comasate unele conturi. 
    Înregistrările contabile de bază privind transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi sînt prezentate în anexa 6.
Data intrării în vigoare
    22. Prezentele recomandări intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
 

Descarca toate anexele (*.rar) Download-o   

 

 

  

Anexa 1

 

Discordanţele între noţiunile de bază utilizate în noile SNC

 

şi în cele aplicate pînă la data tranziţiei la acestea

 

Denumirea noţiunii conform SNC

noi

aplicate pînă la data tranziţiei la SNC noi

1

2

Activ circulant

Activ curent

Activ contingent

Nu are un analog

Active biologice circulante

Animale la creştere şi îngrăşat

Activ cu ciclul lung de producţie

Activ calificat

Activ imobilizat

Activ pe termen lung

Amortizarea resurselor minerale

Epuizarea resurselor naturale

Amortizarea mijloacelor fixe

Uzura mijloacelor fixe

Bilanţ

Bilanţ contabil

Capital social

Capital statutar

Capital neînregistrat

Nu are un analog

Capital de rezervă

Rezerve stabilite de legislaţie

Cheltuieli administrative

Cheltuieli generale şi administrative

Cheltuieli curente

Cheltuieli ale perioadei de gestiune curente

Cheltuieli cu active imobilizate

Cheltuielile activităţii de investiţii

Cheltuieli de distribuire

Cheltuieli comerciale

Cheltuieli excepţionale

Pierderi excepţionale

Cheltuieli financiare

Cheltuielile activităţii financiare

Control comun

Control mixt

Contabilitatea de angajamente

Metoda calculării, specializarea exerciţiilor

Conturi de gestiune

Conturi ale contabilităţii de gestiune

Costuri

Consumuri/cheltuieli

Costuri cu personalul

Consumuri/cheltuieli privind retribuirea muncii

Cost de intrare

Valoare de intrare

Costurile îndatorării

Cheltuieli privind împrumuturile

Costuri refacturate

Nu are un analog

Creanţe curente

Creanţe pe termen scurt

Data raportării

Data întocmirii rapoartelor financiare

Datorii curente

Datorii pe termen scurt

Depreciere

Nu are un analog

Derecunoaştere

Nu are un analog

Durată de utilizare

Durată de funcţionare

Entitate

Persoană juridică sau fizică, întreprindere

Flux de numerar

Flux de mijloace băneşti

Imobilizare corporală

Activ material pe termen lung

Imobilizare necorporală

Activ nematerial

Influenţă semnificativă

Influenţă notabilă

Investiţie imobiliară

Proprietate investiţională

Numerar

Mijloace băneşti

Părţi afiliate

Părţi legate

Performanţă financiară

Nu are un analog

Politici contabile

Politica de contabilitate

Poziţie financiară

Nu are un analog

Prag de semnificaţie

Importanţă relativă, esenţialitate

Provizioane

Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminate

Recunoaştere

Constatare

Resurse minerale

Resurse naturale

Retroactiv

Retrospectiv

Rezerve statutare

Rezerve prevăzute de statut

Situaţii financiare

Rapoarte financiare

Situaţia fluxurilor de numerar

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

Situaţia de profit şi pierdere

Raportul de profit şi pierdere

Situaţia modificărilor capitalului propriu

Raportul privind fluxul capitalului propriu

Surplus de reevaluare

Ecart de reevaluare

Transferuri de numerar în expediţie

Transferuri băneşti în expediţie

Valoare amortizabilă

Valoare uzurabilă

Valoare contabilă

Valoare de bilanţ

Valoare reziduală

Valoare probabilă rămasă

Valoare justă

Valoare venală

Venituri curente

Venituri ale perioadei de gestiune curente

Venituri din operaţiuni cu active imobilizate

Venituri din activitatea de investiţii

Venituri financiare

Venituri din activitatea financiară

Anexa 2

 

Lista abrevierilor principale utilizate în SNC şi alte reglementări contabile noi 

 

BNM

Banca Naţională a Moldovei

 

FIFO

Metoda de evaluare a stocurilor după regula „prima intrare – prima ieşire” (first in first out)

 

IAS

Standard Internaţional de Contabilitate

 

IASB

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate

 

Interpretare IFRIC

Interpretare elaborată de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

 

IFRS

Standard Internaţional de Raportare Financiară

 

Interpretare SIC

Interpretare elaborată de Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor

 

SNC

Standard Naţional de Contabilitate

 

TVA

Taxa pe valoarea adăugată

UE

Uniunea Europeană

 

Anexa 3

 

Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea 
elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere 
prevăzute de noile SNC*

 

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Derecunoaşterea cheltuielilor de constituire

335

111

2.

Decontarea amortizării cheltuielilor de constituire

113

111

3.

Derecunoaşterea fondului comercial (goodwill-ului)

335

111

4.

Decontarea amortizării fondului comercial (goodwill-ului)

113

111

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 3, 4 se întocmesc în cazul dacă pînă la trecerea la SNC noi fondul comercial a fost inclus în situaţiile financiare cu scop general (neconsolidate) ale entităţii.

5.

Derecunoaşterea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente aporturilor valutare în capitalul social

312

335

6.

Derecunoaşterea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente aporturilor valutare în capitalul social

335

312

7.

Derecunoaşterea activelor amînate privind impozitul pe venit

335

135

8.

Derecunoaşterea datoriilor amînate privind impozitul pe venit

425

335

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 7, 8 se întocmesc în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii, după tranziţia la noile SNC, va fi aplicată metoda impozitului pe venit curent.

Anexa 4

 

Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile

 

conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

 

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Transferul proprietăţii imobiliare deţinute în scopul creşterii valorii, închirierii sau cu scop nedeterminat, în categoria investiţiilor imobiliare

151

121, 122, 123, 131

2.

Decontarea amortizării mijloacelor fixe transferate în categoria investiţiilor imobiliare

124

123

3.

Transferul animalelor şi plantelor perene din componenţa activelor materiale în curs de execuţie şi mijloacelor fixe în categoria activelor biologice imobilizate

131, 132

121, 123

4.

Decontarea amortizării mijloacelor fixe transferate în categoria activelor biologice imobilizate

124

123

5.

Transferul animalelor imature procurate pentru completarea/înfiinţarea cirezii (turmei) de bază în categoria activelor biologice imobilizate în curs de pregătire spre utilizare

131

212

6.

Reclasificarea surplusului (ecartului) din reevaluarea activelor imobilizate

341

343

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 6 se întocmeşte în cazul dacă după data tranziției la noile SNC, evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale, potrivit politicilor contabile ale entităţii, se efectuează la valoarea reevaluată.

7.

Transferul activelor imobilizate în categoria activelor deţinute pentru vînzare

217

111,121, 122,123

8.

Decontarea amortizării activelor imobilizate transferate în categoria activelor deţinute pentru vînzare

113, 124

111, 123

9.

Înregistrarea cotei curente a creanţelor preliminate privind leasingul

232

134

 Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 9 se întocmeşte pentru creanţele ce se aşteaptă să fie încasate în termen de 12 luni din data raportării, dar care încă nu sînt exigibile (termenul de încasare a cărora încă nu a sosit).

10.

Transferul produselor, transmise spre vînzare magazinelor proprii, în categoria mărfurilor

217

216

 

11.

Transferul în categoria capitalului neînregistrat al acţiunilor emise la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, care încă nu au fost înregistrate în modul stabilit de legislaţie

537

314

 

12.

Transferul în categoria capitalului neînregistrat al părţilor sociale aferente majorării capitalului social pînă la înregistrarea de stat a modificării respective

537, 426

314

13.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială aferente subvenţiilor, cu excepţia entităţilor de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară

423, 515, 539

424, 535

14.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, privind subvenţiile aferente activelor ale entităţilor de stat, municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

423

342

15.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, privind subvenţiile aferente veniturilor ale entităţilor de stat, municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

423

424, 535

16.

Reclasificarea subvenţiilor, cu excepţia entităţilor de stat municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

342

424, 535

Anexa 5

 

Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile
conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

 

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Decontarea reducerilor din reevaluarea activelor imobilizate

335

341

2.

Decontarea surplusului (ecartului) din reevaluarea activelor imobilizate

341

335

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 2 se întocmeşte în cazul dacă după data tranziției la noile SNC, evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale, potrivit politicilor contabile ale entităţii, se efectuează la cost.

3.

Capitalizarea costurilor îndatorării recunoscute anterior drept cheltuieli curente

111, 121, 125, 215

335

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 3 poate fi întocmită la decizia entităţii în cazul în care anterior au fost suportate costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie care la data tranziţiei nu sînt gata pentru utilizarea prestabilită sau pentru vînzare şi dacă aceste costuri au fost recunoscute în perioadele de gestiune precedente drept cheltuieli curente.

           

Anexa 6

 

Înregistrările contabile de bază privind transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în conturile contabile noi *

 

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1

2

3

4

1.

Transpunerea soldurilor imobilizărilor necorporale

112

111

2.

Transpunerea soldurilor imobilizărilor necorporale în curs de execuţie

111

112

3.

Transpunerea soldurilor amortizării imobilizărilor necorporale

113

113

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 2, 3 se întocmesc pentru elementele contabile, cu excepţia celor derecunoscute (anexa 3).

4.

Transpunerea soldurilor imobilizărilor corporale în curs de execuţie

121

121

5.

Transpunerea soldurilor terenurilor

122

122

6.

Transpunerea soldurilor mijloacelor fixe

123

123

7.

Transpunerea soldurilor amortizării mijloacelor fixe

124

124

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 4 – 7 se întocmesc pentru elementele contabile, cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

8.

Transpunerea soldurilor resurselor minerale

125

125

9.

Transpunerea soldurilor amortizării resurselor minerale

126

126

10.

Transpunerea soldurilorinvestiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate

141

131

11.

Transpunerea soldurilorinvestiţiilor financiare pe termen lung în
părţi afiliate

142

132

12.

Decontarea soldurilor majorării valorii investiţiilor pe termen lung

141, 142

133

13.

Decontarea soldurilor diminuării valorii investiţiilor pe termen lung

133

141, 142

14.

Transpunerea soldurilorcreanţelor pe termen lung

161

134

15.

Transpunerea soldurilor activelor amînate privind impozitul pe venit

172

135

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 15 se întocmeşte, în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii după tranziţia la noile SNC va fi aplicată metoda impozitului pe venit amînat.

16.

Transpunerea solduriloravansurilor acordate pe termen lung

162

136

17.

Transpunerea soldurilorcheltuielilor anticipate pe termen lung

171

141

18.

Transpunerea solduriloraltor active imobilizate pe termen lung

172

142

19.

Transpunerea soldurilorde materiale

211

211

20.

Transpunerea soldurilor activelor biologice circulante

212

212

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 20 se întocmeşte pentru animalele imature, cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

21.

Transpunerea soldurilorobiectelor de mică valoare şi scurtă durată

213

213

22.

Transpunerea soldurilor uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

214

214

23.

Transpunerea soldurilor producţiei în curs de execuţie

215

215

24.

Transpunerea soldurilor produselor

216

216

25.

Transpunerea soldurilor mărfurilor

217

217

26.

Transpunerea soldurilor creanţelor comerciale

221

221

27.

Transpunerea soldurilor corecţiilor (provizioanelor) privind creanţele compromise

222

222

28.

Transpunerea soldurilor creanţelor părţilor afiliate

223

223

29.

Transpunerea soldurilor avansurilor acordate curente

224

224

30.

Transpunerea soldurilor creanţelor bugetului

225

225

31.

Transpunerea soldurilor creanţelor preliminate

232

226

32.

Transpunerea soldurilor creanţelor personalului

226

227

33.

Transpunerea soldurilor creanţelor privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

231

228

34.

Transpunerea soldurilor creanţelor curente privind asigurările

233

229

35.

Transpunerea soldurilor altor creanţe curente

234

229

36.

Transpunerea soldurilor investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate

251

231

37.

Transpunerea soldurilor investiţiilor financiare curente în părţi afiliate

252

232

38.

Transpunerea soldurilor aferente ajustării investiţiilor financiare curente

233

251, 252

39.

Transpunerea soldurilor de numerar în casierie

241

241

40.

Transpunerea soldurilor de numerar la conturi curente în
monedă naţională

242

242

41.

Transpunerea soldurilor de numerar la conturi curente în valută străină

243

243

42.

Transpunerea soldurilor de numerar la alte conturi bancare

244

244

43.

Transpunerea soldurilor transferurilor de numerar în expediţie

245

245

44.

Transpunerea soldurilor dedocumente băneşti

246

246

45.

Transpunerea soldurilor cheltuielilor anticipate curente

261

251

46.

Transpunerea soldurilor altor active circulante

262

252

47.

Transpunerea soldurilor capitalului social

311

311

48.

Transpunerea soldurilor capitalului suplimentar

312

312

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 48 se întocmeşte cu excluderea diferenţelor de curs derecunoscute (anexa 3).

49.

Transpunerea soldurilor capitalului nevărsat

313

313

50.

Transpunerea soldurilor capitalului retras

315

314

51.

Transpunerea soldurilor capitalului de rezervă

321

321

52.

Transpunerea soldurilor rezervelor statutare

322

322

53.

Transpunerea soldurilor altor rezerve

323

323

54.

Transpunerea soldurilor profitului nerepartizat al anilor precedenţi

332

332

55.

Transpunerea soldurilor pierderii neacoperite a anilor precedenţi

332

332

56.

Transpunerea soldurilor subvenţiilor entităţilor de stat, municipale şi alte entităţi similare, 
inclusiv instiuţiile publice cu autonomie financiară

342

342

57.

Transpunerea soldurilor fondurilor organizaţiilor necomerciale şi altor entităţi similare

342

341

58.

Transpunerea soldurilor creditelor bancare pe termen lung

411, 412

411

59.

Transpunerea soldurilor împrumuturilor pe termen lung

413

412

60.

Transpunerea soldurilor altor datorii pe termen lung

414

412, 428

61.

Transpunerea soldurilor datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar

421

413

62.

Transpunerea soldurilor veniturilor anticipate pe termen lung

422

424

63.

Transpunerea soldurilor finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung

423

425

64.

Transpunerea soldurilordatoriilor pe termen lung privind bunurile primite în
 gestiune economică

423

427

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 62 – 64se întocmesc pentru elementele contabile cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

65.

Transpunerea soldurilor avansurilor primite pe termen lung

424

423

66.

Transpunerea soldurilor datoriilor amînate privind impozitul pe venit

425

428

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 66 se întocmeşte în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii, după tranziţia la noile SNC va fi aplicată metoda impozitului pe venit amînat.

67.

Transpunerea soldurilor datoriilor comerciale pe termen lung

426

421

68.

Transpunerea soldurilor datoriilor părţilor afiliate pe termen lung

426

422

69.

Transpunerea soldurilordatoriilor pe termen lung privind bunurile primite în
 gestiune economică

426

427

70.

Transpunerea soldurilor altor datorii pe termen lung

426

428

71.

Transpunerea soldurilor creditelor bancare pe termen scurt

511, 512

511

72.

Transpunerea soldurilor împrumuturilor pe termen scurt

513

512

73.

Transpunerea soldurilor cotei curente a datoriilor pe termen lung

514

521, 541, 544

74.

Transpunerea soldurilor veniturilor anticipate curente

515

535

75.

Transpunerea soldurilor altor datorii financiare pe termen scurt, 
inclusiv finanţări şi încasări cu destinaţie specială

516

537, 544

76.

Transpunerea soldurilor datoriilor comerciale

521

521

77.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de părţile afiliate

522

522

78.

Transpunerea soldurilor avansurilor primite curente

523

523

79.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii

531

531

80.

Transpunerea soldurilor datoriilorfaţă de personal privind alte operaţii

532

532

81.

Transpunerea soldurilor datoriilorprivind asigurările sociale şi medicale

533

533

82.

Transpunerea soldurilor datoriilorfaţă de buget

534

534

83.

Transpunerea soldurilor datoriilor preliminate

535

541

84.

Transpunerea soldurilor datoriilor privind plăţile extrabugetare

536

544

85.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de proprietari

537

536

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 85 se întocmeşte pentru acţiunile şi părţile sociale, cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

86.

Transpunerea soldurilor datoriilorpe termen lungprivind bunurile primite în 
gestiune economică

537

427

87.

Transpunerea soldurilor datoriilor curenteprivind bunurile primite în gestiune economică

537

543

88.

Transpunerea soldurilor provizioanelor curente

538

538

89.

Transpunerea soldurilor datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică

539

543

90.

Transpunerea soldurilor datoriilor comerciale

539

521

91.

Transpunerea soldurilor datoriilorprivind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

533, 539

542

92.

Transpunerea soldurilor altor datorii curente

539

544

 

*Codurile conturilor contabile evidenţiate cu italic corespund Planului general de conturi contabile. Este utilizată terminologia din noile SNC, Planul general de conturi contabile şi alte reglementări contabile.