Get Prof

Sursa: cnam.md

Lista de evidenţă nominală a persoanelor angajate 

(Formularul 2-03/l)

INSTRUCŢIUNE DE COMPLETARE a formularului 2-03/l “Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate”

 1. Obligaţia de completare şi prezentare a Listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formular 2-03/l) (în continuare – Lista), conform art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, o are fiecare autoritate a administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice care desfaşoara activitatea de întreprinzător, notarii publici, avocaţii şi executorii judecătoreşti, care folosesc munca salariată a angajaţilor (în continuare - Angajator). 

Citește mai departe: Formular 2-03/l (19.08.2015)

Sursa lex.justice.md

IVAO15

ORDIN Nr. 187 
din  04.11.2015

privind completarea și modificarea Ordinului 
Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015

Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 2226     Data intrarii in vigoare : 13.11.2015

  În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

    1. A aproba completările și modificările ce se operează la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 211-212, art. 1391) după cum urmează:
    1) la punctul 14 din Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională, aprobată prin anexa nr. 1 la Ordinul menționat, textul „ , inclusiv” se exclude;
    2) punctele 14.1, 14,2, 14.3 și 14.4 din Darea de seamă menționată se exclud;
    3) punctul 21 din Modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională, aprobat prin anexa nr. 2 la Ordinul menționat, se completează cu textul „, în condițiile stipulate la art.82 din Codul fiscal.”;
    4) punctul 23 din Modul de completare se exclude.
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

    MINISTRUL FINANŢELOR                           Anatol ARAPU

    Nr. 187. Chişinău, 4 noiembrie 2015.

Sursa lex.justice.md

 HOTĂRÎRE Nr. 56 

din  05.03.2015

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului 

cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 157 din 1 august 2013

Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 681     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016

 În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

Sursa lex.justice.md

 GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 155 
din  08.04.2015

privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

....................................................................................................................................................

Articolul 97.Valoarea impozabilă a livrării impozabile

(1) Valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.).

(2) Dacă plata pentru livrare este, în totalitate sau parţial, achitată în expresie naturală, valoarea impozabilă a livrării impozabile constituie valoarea ei de piaţă, care se determină în conformitate cu art.5 pct.26) şi art.99.

(3) Valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia T.V.A.

(31) În cazul aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale, valoarea impozabilă a livrării impozabile se consideră valoarea estimată în conformitate cu art.225.

(4)  abrogat prin Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 01.05.2015

(5) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.

 

A fost:

(4) Valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît cheltuielile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.